Zakład Mikrobiologii i Genetyki Molekularnej

dr Justyna Ruchała - Kierownik Zakładu / Justyna Ruchała, PhD, Head of Department

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: [email protected]

pok./room 117, D10

Badania/ Research interests: drożdże niekonwencjonalne, inżynieria genetyczna, biotechnologia, produkcja użytecznych biotechnologicznie związków, modyfikacja metabolizmu związków węglowych, optymalizacja produkcji biopaliw z wykorzystaniem mikroorganizmów/ non-conventional yeast, genetic engineering, biotechnology, production of biotechnologically useful chemical compounds, modification of the metabolism of carbon compounds, optimization of biofuel production with the use of microorganisms

prof. dr hab. Andrzej Sybirny / Andrzej Sybirny, PhD, DSc, ProfTit

Tel./Phone: +48177855440

e-mail: [email protected]

pok./room 440, D9

Badania/ Research interests: biologia komórki, biotechnologia drożdży, drożdże niekonwencjonalne, mechanizm kontrolowanej degradacji materiału komórkowego (autofagia), fermentacja alkoholowa na różnych źródłach węgla (ksyloza, arabinoza,), produkcja ryboflawiny (witamina B2) oraz jej pochodnych (rozeoflawina, FMN, FAD), produkcja glutationu oraz kwasu mlekowego przez drożdże niekonwencjnalne/ cell biology, yeast biotechnology, non-conventional yeast, the mechanism of controlled degradation of cellular material (autophagy), alcoholic fermentation on various carbon sources (xylose, arabinose), production of riboflavin (vitamin B2) and its derivatives (roseoflavin, FMN, FAD), production of glutathione and lactic acid by non-conventional yeast

mgr inż. Alicja Wojtuń / Alicja Wojtuń, BEng, MSc

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: [email protected]

pok./room 117, D10

Badania/ Research interests: drożdże Candida famata, produkcja ryboflawiny na różnych podłożach i jej oznaczanie ilościowe, hodowla w bioreaktorze, optymalizacja warunków hodowli/ Candida famata yeast, riboflavin production on various media and its quantification, cultivation in a bioreactor, optimization of cultivation conditions

mgr Dominik Wojdyła - pracownik inżynieryjno-techniczny / Dominik Wojdyła MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: [email protected]

pok./room 117, D10

 

mgr inż. Kinga Bil -  pracownik inżynieryjno-techniczny / Kinga Bil BEng., MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: [email protected] 

pok./room 117, D10