Pracownia Biologii Eksperymentalnej i Chemii

 

Adres do korespondencji:

Instytut Biologii i Biotechnologii UR

Pracownia Biologii Eksperymentalnej i Chemii

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

 

 

dr hab. Roma Durak, prof. UR - Kierownik Pracowni / Roma Durak, PhD, DSc, Head of Department

Tel/Phone: +48178518583

e-mail: [email protected]

pok./room 334, B1, A0

 • Biologia i ekologia owadów
 • Procesy diapauzy
 • Interakcje fitofag - roślina żywicielska
 • Adaptacje owadów do stresów środowiskowych
 • Insect biology and ecology
 • Diapause processes
 • Phytophage - host interactions
 • Adaptations of insects to environmental stresses

dr hab. inż. Dariusz Pogocki, prof. UR / Dariusz Pogocki, BEng, PhD, DSc

Tel./Phone: +48178518581

e-mail: [email protected]

pok./room 321, B1, A0 

 • Przenikanie nano-obiektów przez bariery biologiczne
 • Struktura i dynamiką białek, peptydów i warstw fosfolipidowych
 • Zastosowanie procesów fotokatalitycznych w degradacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego
 • Penetration of nano-objects through biological barriers
 • Structure and dynamics of proteins, peptides and phospholipid layers
 • Application of photocatalytic processes in the degradation of environmental pollution

dr inż. Joanna Kisała- pracownik naukowo-techniczny / Joanna Kisała, BEng, PhD Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518581

e-mail: [email protected]

pok./room 321, B1, A0

 • Synteza nanocząstek półprzewodników
 • Testy katalityczne nanoczastek
 • Degradacji zanieczyszczeń organicznych
 • Synthesis of semiconductor nanoparticles
 • Catalytic tests of nanoparticles
 • Degradation of organic pollutants

mgr Małgorzata Mytych - pracownik inżynieryjno-techniczny / Małgorzata Mytych, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48178518584

e-mail: [email protected]

pok./room 335, B1, A0