Instytut Biologii i Biotechnologii powstał 1 października 2019 r. roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (poprzednie nazwy: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii 2005-2012, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych 2012-2016, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii 2016-2018, Wydział Biotechnologii 2018-2019). Inicjatorami powstania Instytutu/Wydziału byli prof. Marek Koziorowski i prof. Zbigniew Kotylak. Obecnie Instytut Biologii i Biotechnologii jest unikatową w skali regionu południowo-wschodniej Polski jednostką o interdyscyplinarnym charakterze prowadzonych badań oraz dydaktyki. Od roku 2013 Wydział Biotechnologii  posiada kategorię naukową - A.

Instytut Biologii i Biotechnologii posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I (inżynierskie 3,5 letnie) oraz II stopnia (magisterskie 1,5 roczne) na kierunku Biologia i Biotechnologia. Kierunki w roku 2012 oraz 2018 roku uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie w Instytucie kształci się blisko 180 studentów.

Do wysokiej oceny działalności naukowej i dydaktycznej przyczyniają się pracownicy Instytutu. Obecnie Instytut zatrudnia 2 profesorów zwyczajnych tytularnych, 12 profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień dr hab.), 12 adiunktów (ze stopniem doktora), 6 asystentów (ze stopniem magistra) oraz 14 pracowników inżynieryjno-technicznych. Instytut tworzy 9 jednostek: Katedra Biotechnologii, Pracownia Zoologii, Zakład Botaniki, Zakład Monitoringu Środowiska, Zakład Biochemii i Biologii Komórki, Zakład lub Pracownia Fizjologii i Ekologii Roślin, Zakład Mikrobiologii i Genetyki Molekularnej, Pracownia Biologii Eksperymentalnej i Chemii, Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt.

Bazę lokalową Instytutu stanowią laboratoria Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej w Rzeszowie przy ul. Pigonia 1 (Katedra Biotechnologii, Zakład lub Pracownia Fizjologii i Ekologii Roślin, Pracownia Biologii Eksperymentalnej i Chemii), Centrum Innowacyjno-Badawcze Środowiska w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza 8B (Pracownia Zoologii, Zakład Botaniki), Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza 4 (Zakład Biochemii i Biologii Komórki, Zakład Monitoringu Środowiska), Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym w Rzeszowie przy ul. Ćwiklińskiej 2 (Zakład Mikrobiologii i Genetyki Molekularnej),

Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 1a (Katedra Biotechnologii, Zakład Ekologii i Fizjologii Roślin), Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Rzeszowie wraz z zapleczem do badań z wykorzystaniem zwierząt oraz roślin uprawnych w Weryni (Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zakład lub Pracownia Fizjologii i Ekologii Roślin). Wszystkie centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Instytutu. Studenci i pracownicy tym samym mają swobodny dostęp do pełnej infrastruktury, sal wykładowych, dydaktycznych oraz laboratoriów zaopatrzonych w specjalistyczną aparaturę badawczą. Instytut posiada m.in. nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, do prac z wykorzystaniem układów biologicznych in vitro a także in vivo.

Aktywność badawcza Instytutu jest ściśle powiązana z programem kształcenia i opiera się na aktywnym udziale studentów w badaniach naukowych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w realizacji projektów naukowych pozyskiwanych przez pracowników instytutu oraz podczas odbywania staży naukowych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Efektem tej kooperacji są prace naukowe z udziałem studentów w renomowanych czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports).

Badania realizowane w Wydziale finansowane są ze środków pozyskiwanych na drodze konkursowej z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2009 roku Instytut, w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, otrzymał dofinansowanie do projektu pt. „Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych”. Centrum jest pionem badawczym Instytutu posiadającym 5 wysoce specjalistycznych laboratoriów. W ich skład wchodzi 13 pracowni wyposażonych w aparaturę za łączną kwotę około 20 mln PLN. Dofinansowanie zakupu najnowocześniejszego sprzętu badawczego pozwoliło stworzyć korzystne warunki sprzyjające nawiązywaniu bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi. Efektem jest rozwój przedsięwzięć o dużym potencjale innowacyjnym. Działania te przyczyniają się do szybszego, zrównoważonego rozwoju niezbędnego do wzrostu konkurencyjności gospodarki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

W latach 2009-2013 Instytut realizował dwa projekty dydaktyczne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Pierwszy projekt realizowany w Poddziałaniu 4.1.1 POKL dotyczył utworzenia w roku akademickim 2009/10 nowej specjalności w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii mianowicie Biotechnologii Molekularnej (na studiach II stopnia kierunku Biotechnologia) w ramach ogólnouczelnianego projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Drugi projekt opracowany przez Zamiejscowy Wydział Biotechnologii z siedzibą w Weryni realizowany w ramach Poddziałanie 4.1.2 POKL „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” dotyczył zwiększenia liczby studentów na kierunku Biotechnologia oraz lepszego przygotowania absolwentów tego kierunku do potrzeb rynku pracy.

Aktywni naukowo studenci mają szansę kształcenia się w trybie zindywidualizowanym, interdyscyplinarnym a także w oparciu o współpracę międzynarodową. Współpraca dydaktyczna obejmuje staże naukowe w ramach różnych programów stypendialnych m.in. Visiting Research Graduate Traineeship Program for Polish Masters Students in the Biological Sciences Program w ramach patronatu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Erasmus+, Lund University.

O wysokiej, jakości kształcenia na Wydziale świadczy zatrudnianie naszych absolwentów w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (University of Bern, Virginia University, Oklahoma Medical Research Foundation, Lund University, Uniwersytety oraz Centra Badawcze w Polsce, Instytuty PAN),  przedsiębiorstwach z branży life-science oraz Stacjach Weterynarii, Sanepidu, i krwiodawstwa.

 

Od początku działalności Instytutu władze i pracownicy szczególną uwagę zwracają na rozwój naukowy, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi (http://www.ur.edu.pl/wydzialy/zamiejscowy-instytut-biotechnologii/badania-i-projekty), co zaowocowało m.in. wpisaniem Instytutu na listę jednostek kategorii naukowej A w obszarze Nauk o Życiu.