Zakres działalności CIT

 
Zakres działalności Centrum Innowacyjnych Technologii obejmuje:
 • Wykonywanie ekspertyz, wydawanie opinii
 • Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie prac prowadzonych w Centrum Innowacyjnych Technologii.
 • Prowadzenie badań we współpracy z firmami z regionu.
 • Prowadzenie usług szkoleniowych w zakresie specjalistycznych zagadnień technologicznych.
 • Świadczenie usług demonstracyjnych, wskazujących na konieczność wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
 • Realizacja wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych.
 • Organizacja seminariów naukowych, wyjazdów studyjnych, wspólny udział w targach, giełdach kooperacyjnych i konferencjach.
 • Wspólna promocja i reklama oraz realizacja wspólnych zakupów bądź zamówień.
Rozwiązania technologiczne opracowywane w CIT pozwolą na:
 • zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP w obrębie makroregionu Polski Wschodniej i różnych gałęzi przemysłu, poprzez innowacje produktowe i procesowe,

 • zwiększenie świadomości sektora przedsiębiorstw, w tym MŚP o dostępnych formach transferu innowacji i sposobie ich przeprowadzenia w obrębie CIT,

 • wzmocnienie potencjału sektora przedsiębiorstw, w tym MŚP, polegającego na przyroście i rozwoju firm z obszaru zaawansowanych technologii w obrębie makroregionu Polski Wschodniej,

 • zwiększenie efektu synergii w zakresie efektywnej współpracy sektora badawczo - rozwojowego reprezentowanego przez CIT a sektorem przemysłu w obrębie makroregionu Polski Wschodniej,

 • niwelowanie barier we współpracy pomiędzy sektorem MŚP makroregionu Polski Wschodniej, a sektorem badawczo - rozwojowym,

 • intensyfikację rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi, a przedsiębiorstwami (szczególnie regionu podkarpackiego), propagowanie rozwiązań promujących przedsiębiorczość i nowe technologie, a w efekcie powyższego wykreowanie efektywnej platformy współpracy w zakresie transferu technologii i innowacji,

 • pobudzenie zaangażowania kapitału prywatnego w działalność badawczo-rozwojową, w szczególności w zakresie gotowości do inwestowania, w tym obszarze lub w zakresie wspierania procesów i produktów innowacyjnych oraz nowoczesnych technologii i usług,

 • zwiększenie poziomu generowania innowacji produktowych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu makroregionu Polski Wschodniej, w tym szczególnie rozwiniętego przemysłu lotniczego, elektromaszynowego, samochodowego i rolno-spożywczego,

 • rozwój doradztwa innowacyjnego w obszarze zaawansowanej technologii oferowanego przez CIT, m.in. poprzez wspieranie rozwoju nowych produktów i usług, wsparcie rozwoju nowych metod i procesów technologicznych, doradztwo w zakresie wprowadzenia nowych produktów itp. a w efekcie zwiększenie dopasowania popytu i podaży w gospodarce makroregionu w zakresie innowacji technologicznych i procesowych,

 • wsparcie i dynamizacja rozwoju współpracy na linii gospodarka-nauka tj. przedsiębiorcy, ośrodki badawczo-rozwojowe UR oraz środowiska akademickie,

 • podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw i w regionie Podkarpacia i makroregionu Polski Wschodniej,

 • niwelacja barier we współpracy oraz wspomaganie współpracy sektorów przedsiębiorstw (szczególnie MŚP), akademickiego i naukowo - badawczego oraz publicznego w skali ponadregionalnej w obrębie makroregionu Polski Wschodniej,

 • wzmocnienie potencjału naukowo - badawczego i innowacyjnego UR poprzez przyrost infrastruktury naukowo - badawczej oraz zwiększenie ilości specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego, służącego realizacji celów naukowo - badawczych,

 • wykreowanie bardziej przyjaznego klimatu dla współpracy przedsiębiorców i naukowców w obszarze wprowadzania przez firmy innowacji,

 • zwiększenie świadomości sektora przedsiębiorstw, w tym MŚP o dostępnych formach transferu innowacji i sposobie ich przeprowadzenia.

 • zwiększenie innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej, poprzez funkcjonowanie Centrum Innowacyjnych Technologii,

 • generowanie szerszego strumienia wiedzy przekształconej w nowe produkty, usługi i technologie,

 • wzrost ilości badań naukowych oraz rozwojowych w obszarze innowacyjnych technologii w newralgicznych obszarach makroregionu Polski Wschodniej tj. przemysłu lotniczego, samochodowego, elektromaszynowego oraz rolno-spożywczego,

 • poprawę sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej makroregionu Polski Wschodniej poprzez stymulowanie protechnologicznego i proinnowacyjnego rozwoju,

 • zwiększenie dostępu do innowacyjnych technologii produktowych i procesowych, gotowych do adaptacji przez sektor przedsiębiorstw.