O Centrum

Centrum Dydaktyczne Nauk Techniczno-Przyrodniczych (CDNTP)  jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Kolegium Nauk Przyrodniczych. Powstało do realizacji celów dydaktycznych związanych z kierunkami studiów Mechatronika i Inżynieria bezpieczeństwa

Cele funkcjonowania Centrum Dydaktycznego Nauk Techniczno-Przyrodniczych stanowią:

  • kształcenie na kierunkach technicznych  w Uniwersytecie Rzeszowskim, w szczególności  kształcenie na kierunku Mechatronika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz dokończenie cyklu kształcenia na zniesionym Uchwałą Senatu UR kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
  •  rozwój  w  Uniwersytecie  Rzeszowskim   badań  naukowych w zakresie nauk technicznych i związanych z prowadzonymi kierunkami studiów w Kolegium Nauk Przyrodniczych,
  • rozwój  inicjatyw   o   innowacyjnym   charakterze,   realizowanych   wspólnie   przez Uniwersytet Rzeszowski oraz przedsiębiorstwa i instytucje.

Centrum prowadzi badania w trzech grupach tematycznych:

  • Defekty i centra paramagnetyczne w materiałach tlenkowych i półprzewodnikach oraz badania interdyscyplinarne metodą EPR,
  • Modelowe i eksploatacyjne zagadnienia technologii obróbki powierzchniowej,
  • Modelowanie i sterowanie wybranych systemów mechatronicznych.

W strukturze CDNT-P  funkcjonuje Centrum Innowacyjnych Technologii wyposażone w nowoczesną aparaturę, dzięki czemu prowadzi ożywioną współpracę z zaineresowanymi firmami i instytucjami gospodarczymi..