Usługa Office 365 dla Studentów UR

Usługa Office 365 należy do grupy rozwiązań typu Software as a service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) - jeden z modeli chmury obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania.

W ramach tzw. planów Office 365 funkcjonują 2 typy kont:
1. Konta osobiste oparte na prywatnym adresie e-mail, np.: [email protected] ; [email protected][email protected]
2. Konta służbowe (inaczej w organizacji), np.: ab123456@stud.ur.edu.pl
W rozwiązaniu wdrożonym w Uniwersytecie Rzeszowskim można korzystać tylko z konta służbowego.

Z usługi Office 365 mogą skorzystać studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający ważną Elektroniczną Legitymację Studencką. Login do usługi (adres e-mail) tworzony jest według wzoru:
[pierwsza_litera_imienia][pierwsza_litera_nazwiska][nr_albumu]@stud.ur.edu.pl

Należy zwrócić uwagę, że nr albumu jest numerem sześciocyfrowym odczytanym z legitymacji (w przypadku, gdy ktoś posiada numer krótszy niż sześć znaków, należy na początku numeru dodać zera tak aby miał on długość sześciu znaków).
Czyli na przykład Jan Kowalski o numerze albumu 12345 będzie posiadał login:  ab123456@stud.ur.edu.pl 

Hasłem do usługi Office365 jest hasło wykorzystywane w systemie Wirtualna Uczelnia.
Hasło do Wirtualnej Uczelni można zresetować na stronie: https://konto.ur.edu.pl  
Uwaga: po zresetowaniu hasła na powyższej stronie zostanie ono przeniesione do usługi Office365 po ok. 30 minutach.

Kontakt w przypadku wystąpienia problemów związanych z logowaniem do usługi Office365:  [email protected]
W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer albumu oraz imię i nazwisko. Proszę też w miarę dokładnie opisać problem i kroki, które zostały już podjęte.

W przypadku, gdy po zalogowaniu do Office365 nie są widoczne z lewej strony ekranu ikony aplikacji proszę ponownie zalogować się poprzez poniższy link:
https://signup.microsoft.com/signup?sku=student


Ważne! Pamiętaj o regulacjach prawnych.
Jeżeli usługa Office 365 dla UR znajduje zastosowanie do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej), dostawca zapewnia:
1) ochronę danych osobowych uczestników procesu dydaktycznego,
2) legalność,
3) bezpłatne stosowanie narzędzia dla wszystkich użytkowników;
4) możliwości archiwizowania elementów procesu i jego monitorowania.
Jednakże powyższe uprawnienia nie zwalniają użytkownika usługi z odpowiedzialności za naruszanie obowiązującego prawa o ochronie wizerunku i ochronie praw autorskich.
Należy pamiętać, że każdy użytkownik po zalogowaniu na swoje konto nie pozostaje anonimowy, a wszystkie podejmowane działania są widoczne w historii aktywności.

Link do aplikacji MS Teams w wersji klasycznej (w celu pobrania i instalacji na komputerze):

https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app