Praktyki zawodowe na kierunku Wychowanie Fizyczne

1. Praktyka zawodowa jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich wychowania fizycznego prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
2. Student w trakcie trwania praktyki zawodowej godnie reprezentuje Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz jest wzorem i przykładem do naśladowania dla uczniów.
3. Student ma obowiązek odbyć wszystkie praktyki zawodowe przewidziane programem i tokiem studiów.
4. Za realizację praktyk zawodowych w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej, Kierunku Wychowanie Fizyczne odpowiada Kierownik kierunku studiów.
5. Regulamin organizacji i odbywania programowych praktyk zawodowych (zwany dalej Regulaminem) określa zasady organizacji i realizacji praktyk, obowiązki studentów, koordynatora praktyki oraz warunki zaliczenia praktyki.