Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na UR

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim  realizowany był do roku akad. 2018/2019  trybie ciągłym przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Dział Jakości i Akredytacji oraz Biuro Karier, a od roku 2019/2020 WSZJK realizowany jest przez Komisję ds. Ksztalcenia, Rady Dydaktyczne Kolegiów oraz zespoły programowe kierunków studiów.

Szczegółowe cele Systemu obejmują wszelkie działania zorientowane na podnoszenie jakości kształcenia, odnoszące się do całego procesu kształcenia, a w szczególności:

 • doskonalenie polityki i procedur zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni,
 • zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów studiów'
 • określanie przejrzystych metod, sposobów i kryteriów oceniania studentów,
 • doskonalenie metod oceny oraz procedur zapewnienia jakości kadry dydaktycznej,
 • monitorowanie zasobów do nauki w tym bazy dydaktycznej oraz środków wsparcia dla studentów,
 • wykorzystanie systemów informacyjnych w zakresie zarządzania jakością kształcenia w tym między innymi w zakresie koordynacji działań Uczelni na rzecz zapobiegania plagiatom i ich wykrywania,
 • gromadzenie, analizowanie i publikowanie informacji dotyczących procesu kształcenia i jego oceny,
 • doskonalenie zakresu i metod współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także analizę wniosków z monitorowania karier absolwentów Uczelni,
 • wykorzystanie wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia w ramach podejmowanych działań na rzecz doskonalenia programów.

 

Zakres przedmiotowy Systemu odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności:

 • wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji i społecznych,
 • oceny dokonywane przez studentów,
 • wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinie pracodawców na temat przygotowania absolwentów do pracy zawodowej,
 • działania na rzecz doskonalenia programu studiów na danym kierunku studiów.

 

Cele systemu w zakresie poszczególnych obszarów działania realizowane są w szczególności poprzez następujące czynności:

 • analizę zasad rekrutacji na studia,
 • analizę i doskonalenie programów studiów,
 • stosowanie formalnych procedur zatwierdzania programów studiów,   
 • zapewnienie jakości kadry dydaktycznej,
 • okresowy przegląd programów, w tym sylabusów przedmiotów,
 • weryfikację zakładanych efektów uczenia się,
 • analizę zgodności sylwetki absolwenta z wymaganiami określonymi na podstawie obowiązujących przepisów,
 • ocenę procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • analizę jakości procesu dyplomowania oraz obowiązujących w jednostce zasad w zakresie zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz zapobiegania plagiatom,
 • badanie opinii studentów,  doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych o prowadzonych zajęciach dydaktycznych i obsłudze procesu kształcenia,
 • badanie losów absolwentów poszczególnych kierunków oraz monitorowanie opinii absolwentów o efektach i przydatności kształcenia,
 • zbieranie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej i wykorzystanie ich na etapie tworzenia i doskonalenia programów studiów.

Zarządzenie  nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 508/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim