Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
seminarium licencjackie, III rok, studia 1. stopnia, rok. akad. 2020/2021

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium dr hab. U. Gajewskiej, prof. UR

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium dra hab. A. Lubonia, prof. UR

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium dra hab. K. Maciąga, prof. UR

 


 

Przedmioty do wyboru kierunek polonistyka stosowana studia 1. stopnia, semestr letni, rok akademicki 2020/2021

Rok I, studia 1. stopnia

Wykład monograficzny

W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo musi zaliczyć  jeden z proponowanych wykładów:

Prof. dr hab. Janusz Pasterski, Wiek przemian. Ostatnie stulecie literatury polskiej

Wykład monograficzny poświęcony najważniejszym przemianom, problemom, nurtom i kontekstom literatury polskiej XX wieku. Przedmiotem refleksji będą między innymi kwestie periodyzacji, dyskursy nowoczesności, rozwój i znaczenie awangardy, nowatorstwo i eksperymenty, wymiary ponowoczesności, rola tradycji i pamięci, relacja literatury i historii, zmiany w komunikacji literackiej, a także kierunki literackie i związki literatury polskiej z literaturą europejską.

Dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida, Najnowsze przemiany w systemie polskich nazw własnych

Tematyka wykładu będzie oscylowała wokół uwarunkowanych kulturowo  zagadnień dotyczących najnowszych tendencji we współczesnym polskim nazewnictwie. Szczegółowe rozważania obejmą:

 1. charakterystykę najbardziej progresywnie rozwijającej się kategorii nazw własnych w postaci chrematonimów (tutaj zwłaszcza zoochrematonimy czyli np. nazwy hoteli, salonów fryzjerskich, spa, kawiarni dla psów i kotów);
 2. semantyczne właściwości współczesnych nazw własnych (np. problematykę antropomorfizacji zwierząt poprzez nazwy własne);
 3. formacje potencjalne jako nowy sposób nazywania obiektów w rzeczywistości pozajęzykowej (nazwy typu Bukieciarnia, Fryzjernia, Buciarnia, Krawcownia);
 4. proces apelatywizacji nazw własnych i odnazewniczych derywatów słowotwórczych (np. chajzerowanie);
 5. zjawisko onimizacji i transonimizacji czyli przechodzenie nazw pospolitych do kategorii nazw własnych oraz przesunięcia w ramach propriów (np. Edward< pierwotnie imię męskie, wtórnie imię psa).

 

Przedmiot poszerzający wiedzę ogólną

W ramach przedmiotu poszerzającego wiedzę ogólną student/ka uczestniczy w wykładzie:

 1. Językoznawstwo pragmatyczne - dr M. Bąk-Korzeniowska

Przedmiot do wyboru - 20 godz.:

 1. Formy narracji graficznej (wszyscy studenci zaliczają ten przedmiot)

Przedmiot do wyboru - 20 godz. (student zalicza jeden przedmiot):

 1. Wprowadzenie do komparatystyki - dr hab. M. Stanisz, prof. UR  
 2. Tradycje biblijne i antyczne w literaturze polskiej - dr hab. K. Maciąg, prof. UR, mgr M. Kopeć

Rok II, studia 1. stopnia

Wykład monograficzny

W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo musi zaliczyć  jeden z proponowanych wykładów:

Prof. dr hab. Janusz Pasterski, Wiek przemian. Ostatnie stulecie literatury polskiej

Wykład monograficzny poświęcony najważniejszym przemianom, problemom, nurtom i kontekstom literatury polskiej XX wieku. Przedmiotem refleksji będą między innymi kwestie periodyzacji, dyskursy nowoczesności, rozwój i znaczenie awangardy, nowatorstwo i eksperymenty, wymiary ponowoczesności, rola tradycji i pamięci, relacja literatury i historii, zmiany w komunikacji literackiej, a także kierunki literackie i związki literatury polskiej z literaturą europejską.

Dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida, Najnowsze przemiany w systemie polskich nazw własnych

Tematyka wykładu będzie oscylowała wokół uwarunkowanych kulturowo  zagadnień dotyczących najnowszych tendencji we współczesnym polskim nazewnictwie. Szczegółowe rozważania obejmą:

 1. charakterystykę najbardziej progresywnie rozwijającej się kategorii nazw własnych w postaci chrematonimów (tutaj zwłaszcza zoochrematonimy czyli np. nazwy hoteli, salonów fryzjerskich, spa, kawiarni dla psów i kotów);
 2. semantyczne właściwości współczesnych nazw własnych (np. problematykę antropomorfizacji zwierząt poprzez nazwy własne);
 3. formacje potencjalne jako nowy sposób nazywania obiektów w rzeczywistości pozajęzykowej (nazwy typu Bukieciarnia, Fryzjernia, Buciarnia, Krawcownia);
 4. proces apelatywizacji nazw własnych i odnazewniczych derywatów słowotwórczych (np. chajzerowanie);
 5. zjawisko onimizacji i transonimizacji czyli przechodzenie nazw pospolitych do kategorii nazw własnych oraz przesunięcia w ramach propriów (np. Edward< pierwotnie imię męskie, wtórnie imię psa).


Przedmiot do wyboru
- student uczestniczy w obu zajęciach:

 1. Wprowadzenie do komparatystyki  - dr hab. M. Stanisz, prof. UR       
 2. Tradycje biblijne i antyczne w literaturze polskiej  - dr hab. K. Maciąg, prof. UR, mgr M. Kopeć

 


 

WYTYCZNE DO PROJEKTU SPECJALIZACYJNEGO
dla studentów kierunku polonistyka stosowana

 


 

Przedmioty do wyboru, kierunek: polonistyka stosowana, studia 1. stopnia, semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021

Rok II

Wykład monograficzny:

 • dr hab. A. Luboń, Zagadnienia cenzury dyskursów kulturowych i literackich

Przedmiot do wyboru - student uczestniczy w obu zajęciach

 • Literatura popularna (przedmiot w j. angielskim) - dr hab. A. Luboń         
 • Strategie komunikacyjne w instytucji dr J. Trzaska-Wieczorek

Rok III

Wykład monograficzny:

 • dr hab. A. Luboń, Zagadnienia cenzury dyskursów kulturowych i literackich

Przedmiot do wyboru - student wybiera jeden przedmiot

 • Literatura popularna (przedmiot w j. angielskim) - dr hab. A. Luboń         
 • Strategie komunikacyjne w instytucji dr J. Trzaska-Wieczorek

 

 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia)
Instytut polonistyki i dziennikarstwa UR, rok akad. 2020/2021

Seminarium licencjackie -  III rok, st. 1. stopnia**
**studenci kierunku polonistyka stosowana dokonują wyboru spośród seminariów licencjackich na kierunku filologia polska: