Informacja dla studentów i doktorantów, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 tzw. ,,KORONAWIRUSEM Z WUHAN” i odwołaniem zajęć dydaktycznych, decyzje stypendialne o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczenia, zostaną wysłane indywidualnie każdemu studentowi i doktorantowi drogą pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Decyzje doręczone drogą pocztową uznawane będą jako odebrane i zostanie spełniony warunek do wypłaty świadczenia w m-cu kwietniu 2020 r.  z wyrównaniem za m-c marzec.