Sylabusy dla kierunku Filologia Rosyjska

od roku akademickiego 2019/2020

studia I stopnia
PNJR
Praktyczna nauka języka angielskiego
Historia rosyjskiego obszaru językowego 
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego
Historia literatury rosyjskiej
Wiedza o akwizycji
Język staro-cerkiewno-słowiański
Film rosyjski
Język rosyjski XX-XXI wieku
Polsko-rosyjskie stosunki kulturowe
Najnowsze tendencje w nauce języków obcych
Rosyjski język prawa (1)
Seminarium licencjackie językoznawcze
Seminarium licencjackie językoznawczo-kulturoznawcze 
Seminarium licencjackie literaturoznawcze
Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska
Angielski język biznesu
Zarys prawa celnego i transportowego
Wstęp do translatoryki
Geografia turystyczna Europy Środkowej i Zachodniej 
Angielska korespondencja handlowa 
Język rosyjski w obsłudze celnej 
Języki specjalistyczne
Geografia turystyczna Rosji i WNP
Rosyjski język biznesu
Język rosyjski w obsłudze granicznej
Translatoryka rosyjskich tekstów ekonomicznych
Język rosyjski w turystyce
Rosyjska korespondencja handlowa
Język rosyjski w logistyce i spedycji
Translatoryka rosyjskich tekstów prawniczych
Geografia gospodarcza Rosji
Język rosyjski w obsłudze lotniska
Pilotaż turystyczny
Translatoryka rosyjskich tekstów literackich
Rosyjska marka handlowa
Wprowadzenie do tłumaczenia przysięgłego
Język angielski w turystyce międzynarodowej
Praktyka zawodowa
Warsztaty w przekładzie ustnym
Język angielski w obsłudze granicznej
Język angielski w logistyce
Język angielski w obsłudze lotniska
Kultura rosyjskiego obszaru językowego
 
studia II stopnia
PNJR
Lektorat języka angielskiego
Lingwistyka tekstu
Najnowsza literatura rosyjska
Arcydzieła prozy rosyjskiej
Seminarium magisterskie językoznawcze
Seminarium magisterskie językoznawczo-kulturoznawcze
Seminarium magisterskie literaturoznawcze
Społeczno-polityczny obraz współczesnej Rosji
Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego
Translatoryka rosyjskich tekstów ekonomicznych-1
Język rosyjski w dyplomacji
Translatoryka tekstów specjalistycznych
Język rosyjski w biznesie międzynarodowym-1
Język rosyjski w służbie konsularnej
Teoria przekładu
Translatoryka angielskich tekstów ekonomicznych
Język angielski w komunikacji międzynarodowej
Przekład ustny i pisemny
Język angielski w biznesie międzynarodowym
Kultura krajów anglojęzycznych
Praktyka zawodowa
Lektorat języka angielskiego (1)