Wytyczne dotyczące przygotowania prac magisterskich i zasady dyplomowania dla studentów kierunku: filologia polska


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
seminarium magisterskie, II rok, studia 2. stopnia, rok. akad. 2020/2021

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium prof. dra hab. J. Pasterskiego 

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium prof. dra hab. M. Stanisza

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium prof. dra hab. S. Uliasza

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium dr hab. D. Karkut, prof. UR

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium dr hab. B. Taras, prof. UR

 


 

Wytyczne dotyczące przygotowania prac licencjackich i zasady dyplomowania dla studentów kierunku: filologia polska


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

seminarium licencjackie, III rok, studia 1. stopnia, rok. akad. 2020/2021

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium dr hab. U. Gajewskiej, prof. UR

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium dra hab. A. Lubonia, prof. UR

Zagadnienia egzaminacyjne - seminarium dra hab. K. Maciąga, prof. UR

 


 

Wytyczne do przygotowania prac pisemnych (rocznych)

 


 

Przedmioty do wyboru kierunek filologia polska studia 1. stopnia, semestr letni, rok akademicki 2020/2021

Rok I, studia 1. stopnia

Wykład monograficzny

W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo musi zaliczyć  jeden z proponowanych wykładów:

Prof. dr hab. Janusz Pasterski, Wiek przemian. Ostatnie stulecie literatury polskiej

Wykład monograficzny poświęcony najważniejszym przemianom, problemom, nurtom i kontekstom literatury polskiej XX wieku. Przedmiotem refleksji będą między innymi kwestie periodyzacji, dyskursy nowoczesności, rozwój i znaczenie awangardy, nowatorstwo i eksperymenty, wymiary ponowoczesności, rola tradycji i pamięci, relacja literatury i historii, zmiany w komunikacji literackiej, a także kierunki literackie i związki literatury polskiej z literaturą europejską.

Dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida, Najnowsze przemiany w systemie polskich nazw własnych

Tematyka wykładu będzie oscylowała wokół uwarunkowanych kulturowo  zagadnień dotyczących najnowszych tendencji we współczesnym polskim nazewnictwie. Szczegółowe rozważania obejmą:

 1. charakterystykę najbardziej progresywnie rozwijającej się kategorii nazw własnych w postaci chrematonimów (tutaj zwłaszcza zoochrematonimy czyli np. nazwy hoteli, salonów fryzjerskich, spa, kawiarni dla psów i kotów);
 2. semantyczne właściwości współczesnych nazw własnych (np. problematykę antropomorfizacji zwierząt poprzez nazwy własne);
 3. formacje potencjalne jako nowy sposób nazywania obiektów w rzeczywistości pozajęzykowej (nazwy typu Bukieciarnia, Fryzjernia, Buciarnia, Krawcownia);
 4. proces apelatywizacji nazw własnych i odnazewniczych derywatów słowotwórczych (np. chajzerowanie);
 5. zjawisko onimizacji i transonimizacji czyli przechodzenie nazw pospolitych do kategorii nazw własnych oraz przesunięcia w ramach propriów (np. Edward< pierwotnie imię męskie, wtórnie imię psa).

 

Rok III, studia 1. stopnia

Przedmiot poszerzający wiedzę

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot:

A. Europejskie dziedzictwo kultury polskiej - dr A. Smusz
B. Teksty kultury w edukacji - dr D. Hejda

 

 

Przedmioty do wyboru kierunek filologia polska studia 2. stopnia, semestr letni, rok akademicki 2020/2021

Rok II, studia 2. stopnia

Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka zalicza dwa  przedmioty

A. Moduł literaturoznawczy:

A1. Literatura i mity -  dr hab. J. Rusin, prof. UR

C. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

C1. Interpretacja tekstu w szkolnej edukacji polonistycznej -  prof. dr hab. A. Jakubowska-Ożóg

Student/ka  w semestrze letnim wybiera jeden  przedmiot z modułu: A1 lub C1

    

B. Moduł językoznawczy:

B1. Terytorialne i socjologiczne zróżnicowanie polszczyzny  -  dr hab. E. Oronowicz-Kida, prof. UR

C. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

C2. Organizacja pracy nauczyciela polonisty - dr hab. A. Kucharska-Babula, prof. UR

Student/ka  w semestrze letnim wybiera jeden przedmiot z modułu: B1 lub C2

 

 

 

PRACA ROCZNA (wykaz przedmiotów), rok akademicki 2020/2021

KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA, ST. 1. STOPNIA

  Studenci pierwszego roku piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:  

 • literatura staropolska;
 • literatura oświecenia;
 • poetyka;
 • analiza dzieła literackiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • wiedza o kulturze;
 • emisja głosu (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • współczesna kultura miasta i regionu (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • historia książki (tylko studenci specjalności edytorskiej);
 • podstawy tekstologii (tylko studenci specjalności edytorskiej).


  Studenci drugiego roku
 piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:    

 • literatura romantyzmu;
 • literatura pozytywizmu;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • gramatyka historyczna języka polskiego z elementami historii języka;
 • teoria literatury;
 • analiza dzieła literackiego;
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • retoryka i erystyka (tylko studenci specjalności edytorskiej);
 • język promocji i reklamy (tylko studenci specjalności edytorskiej).

 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 1. stopnia, semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021

Rok I
Przedmioty do wyboru
:
W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

w semestrze I:

 1. Kultura mniejszości narodowych i etnicznychprof. dr hab. M. Nalepa
 2. Specyfika językowa regionu dr hab. E. Oronowicz-Kida, prof. UR

Rok II
Przedmiot fakultatywny:

 • Literatura popularna (ćw. w j. angielskim) - dr hab. A. Luboń*
  * Udział studentów filologii polskiej w tych zajęciach jest dobrowolny, bez konieczności uzyskania zaliczenia i punktów ECTS

Rok III
Przedmiot fakultatywny:

 • Literatura popularna (ćw. w j. angielskim) - dr hab. A. Luboń*
  * Udział studentów filologii polskiej w tych zajęciach jest dobrowolny, bez konieczności uzyskania zaliczenia i punktów ECTS

Przedmioty poszerzające wiedzę:
W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

 1. Drama w kulturze i edukacji - dr hab. D. Karkut, prof. UR
 2. Literatura pośród sztuk  - dr hab. J. Rusin, prof. UR

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 2. stopnia, semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021

Rok II
Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka wybiera 2 przedmioty

 W semestrze III:

A. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

A1) Kultura i literatura sarmackadr hab. R. Magryś, prof. UR

A2) Nauczanie integrujące w edukacji polonistycznejdr hab. Dorota Karkut, prof. UR

Student/ka wybiera 1 przedmiot z modułu: A1 lub A2 


B. Moduł literaturoznawczy:

B1) Literatura i historiadr hab. J. Rusin, prof. UR

C. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

 C1) Polska literatura migracyjna (unijna) prof. dr hab. J. Pasterska

Student/ka wybiera 1 przedmiot z modułów: B1 lub C1

 

 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut polonistyki i dziennikarstwa UR, rok akad. 2020/2021

Seminarium licencjackie -  III rok, st. 1. stopnia

 Seminarium magisterskie -  I rok, st. 2. stopnia

 
*Osoby zainteresowane seminariami z zakresu językoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów magisterskich zaproponowanych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.