Wytyczne do przygotowania prac pisemnych (rocznych)

Wytyczne dotyczące przygotowania prac licencjackich i zasady dyplomowania, rok akademicki 2021/2022

Wytyczne dotyczące przygotowania prac magisterskich i zasady dyplomowania, rok akademicki 2021/2022

 


 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 1. stopnia,
semestr letni, rok akademicki 2021/2022

Rok I, studia 1. stopnia

Wykład monograficzny

W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo musi zaliczyć  jeden z proponowanych wykładów

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Najnowsze zmiany w języku polskim na tle przemian kultury

Problematyka wykładu:

 1. Relacje między językiem a kulturą.
 2. Zmiany w języku - wpływ różnych czynników.
 3. Rok 1989 - początek nowej polszczyzny.
 4. 4.Wpływ konsumpcjonizmu na język polski.
 5. 5.Wpływ medialności.
 6. Wpływ rewolucji informatycznej.
 7. Amerykanizacja języka polskiego.
 8. Unia Europejska a język polski.
 9. Mody językowe współczesnej polszczyzny.
 10. Wpływ tendencji postmodernistycznych.
 11. Karnawalizacja języka i kultury.
 12. Wulgaryzacja języka polskiego.
 13. Agresywne gry językowe.
 14. Zmiany w języku polityki.
 15. Zmiany systemowe we współczesnej polszczyźnie.

 

Dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR, Communication Control - Censorship in Literature and Culture (wykład w j. angielskim)

Content:

 1. Basic terminology and its historical evolution: censorship, prevention and repression, patronage, sponsorship, discourse, freedom of speech.
 2. The communication control ideological and legal aspects from contemporary perspective.
 3. Archaic modes of communication control (taboo).
 4. The history of censorship in Europe since the ancient era, medieval church censorship up till censorship in modern times.
 5. Censorship in 20th and 21st centuries in Europe and North America (the case studies of Poland and USA). Hate speech vs. compelled speech. Political correctness.
 6. Political, religious, social and customs-related legitimacy of communication control. The history of censorship of selected literary texts.
 7. Censorship levels and stages by institutions, publishing houses and authors (self-censorship).
 8. Techniques and methods of avoiding institutional censorship in the history of literature and multimedia.
 9. Censorship in movies, television and internet.
 10. Patronage as a mode of communication control. The history and significance of patronage in European culture.
 11. Propaganda as a fusion of censorship and sponsorship. Propaganda methods - the case studies of selected texts of American and European culture.

  

Rok III, studia 1. stopnia

Przedmiot poszerzający wiedzę

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot:

 1. Teksty kultury w edukacji - dr D. Hejda
 2. Europejskie dziedzictwo kultury polskiej - dr A. Smusz

 


 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 2. stopnia,
semestr letni, rok akademicki 2021/2022

Rok II, studia 2. stopnia


Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka zalicza dwa  przedmioty:

 

A1. Interpretacja tekstu w szkolnej edukacji polonistycznej -  prof. dr hab. A. Jakubowska-Ożóg, dr hab. Z. Ożóg, prof. UR;

A2. Terytorialne i socjologiczne zróżnicowanie polszczyzny  -  dr M. Kułakowska.

Student/ka  w semestrze letnim wybiera jeden  przedmiot z modułu: A1 lub A2    

 

B1.  Literatura i filozofia -  prof. dr hab. M. Stanisz;

B2.  Organizacja pracy nauczyciela polonisty - dr hab. A. Kucharska-Babula, prof. UR

Student/ka  w semestrze letnim wybiera jeden przedmiot z modułu: B1 lub B2

    

 


 

PRACA ROCZNA (wykaz przedmiotów), rok akademicki 2021/2022
KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA, ST. 1. STOPNIA

Studenci pierwszego roku piszą w roku akad. 2021/2022 pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:  

 • literatura staropolska;
 • literatura oświeceniowa;
 • poetyka;
 • analiza dzieła literackiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • wiedza o kulturze;
 • współczesna kultura miasta i regionu (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • podstawy tekstologii (tylko studenci specjalności edytorstwo)[1].

Studenci drugiego roku piszą w roku akad. 2021/2022 pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:    

 • literatura romantyzmu;
 • literatura pozytywizmu;
 • leksykologia i leksykografia;
 • gramatyka historyczna języka polskiego z elementami historii języka;
 • teoria literatury;
 • analiza dzieła literackiego;
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • retoryka i erystyka (tylko studenci specjalności edytorstwo)

 

[1] Listę przedmiotów można zmieniać, proponowana jest w każdym roku akademickim.

 


 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2021/2022

Seminarium licencjackie -  filologia polska, III rok, st. 1. stopnia

Seminarium magisterskie -  filologia polska, I rok, st. 2. stopnia