Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Rada Dydaktyczna KNH.jpg [156.29 KB]

 

Harmonogram czynności związanych z zapewnieniem jakości kształcenia w KNH

Rok akademicki 2021/2022

Lp.

działanie

Termin
wykonania zadania

Organ odpowiedzialny

Organ weryfikujący realizację zadania

Uwagi

W TRYBIE CIĄGŁYM

1

Przegląd programów pod kątem zmian i modyfikacji zakładanych efektów uczenia się, zmian w programach czy szacowaniu punktów ESTS - dla kolejnego cyklu kształcenia

----

Zespół  programowy kierunku

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

2

Weryfikacja sylabusów - przegląd treści programowych, metod uczenia, metod weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, aktualności literatury przedmiotu itp.

----

Zespół  programowy kierunku

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

3

Spotkania z interesariuszami zewnętrznymi - pozyskiwanie od nich opinii na temat programu studiów, metod kształcenia i metod weryfikacji zakładanych efektów uczenia się

----

Zespół  programowy kierunku

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

4

Spotkania z przedstawicielami studentów - pozyskiwanie od nich opinii na temat programu studiów, metod kształcenia i metod weryfikacji zakładanych efektów uczenia się

----

Zespół  programowy kierunku

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

5

Hospitacje zajęć

----

Dyrekcja instytutów,

Kierownicy kierunków,

Kierownicy zakładów

Dziekan KNH

Prodziekani

 

6

Monitoring losów absolwentów

(we współpracy z Biurem Karier)

----

Zespół  programowy kierunku

Dziekanat KNH (Sekcja Jakości i Akredytacji)

 

PAŹDZIERNIK 2021

1

Przekazanie do dziekanatu w wersji elektronicznej aktualnych list studentów z podziałem na grupy dla wszystkich przedmiotów

5 października 2021

Opiekunowie roczników

Dziekanat KNH (Sekcja Dydaktyczna)

Prodziekani

 

2

Przegląd i aktualizacja strony internetowej w nowym roku akademickim

10 października 2021

Kierownicy kierunków

Dziekanat KNH (Sekcja Jakości i Akredytacji)

Dziekan KNH

 

3

Weryfikacja tematów prac dyplomowych  - dla studiów II stopnia (II rok) i jednolitych magisterskich

31 października 2021

Zespoły ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

Rada Instytutu

 

4

Przygotowanie formularza oceny kierunku

31 października 2021

Zespół  programowy kierunku

Dziekan KNH

Rada Dydaktyczna

 

5

Przedstawienie harmonogramu hospitacji w instytutach na rok 2021/22

31 października 2021

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

LISTOPAD 2021

1

Analiza wyników ankiet studenckich za poprzedni rok akademicki oraz spotkanie z przedstawicielami studentów

30 listopada 2021

Dziekani

Dyrektorzy instytutów

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

Spotkanie przełożono na styczeń

2

Opracowanie  rekomendacji z hospitacji przeprowadzonych w poszczególnych instytutach

30 listopada 2021

Dziekan

Prodziekani

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

3

Formularz oceny kolegium i wnioski z niego płynące

listopad 2021

Dziekan

Prodziekani

Rada Dydaktyczna

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

4

Przypisanie studentów do grup w systemie Uczelnia 11

30 listopada 2021

Dziekanat KNH (Sekcja Dydaktyczna)

Właściwy dla danego kierunku prodziekan

 

GRUDZIEŃ 2021

1

Zgłaszanie do dziekanatu ewentualnych nieprawidłowości w przypisaniu studentów do grupy

 

15 grudnia 2021

Opiekunowie roczników

Właściwy dla danego kierunku prodziekan

 

2

Ustalenie warunków przyjęcia na studia w drodze uznania efektów uczenia się

grudzień 2021

Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

Rada Dydaktyczna KNH

 

3

Analiza raportu z Biura Karier dotyczącego monitorowania karier Absolwentów

grudzień 2021

Dziekani

Dziekanat KNH (Sekcja Jakości i Akredytacji)

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

STYCZEŃ 2022

1

Zgłaszanie osób prowadzących zajęcia w ramach umów cywilno-prawnych (ewentualne uzupełnienia dotyczące obsady w drugim semestrze)

31 stycznia 2022

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Rada Dydaktyczna KNH

 

2

Ocena jakości prac dyplomowych (zgodności obronionych prac dyplomowych z kierunkiem i specjalnością, z kierunkowymi efektami uczenia się itp.)

31 stycznia 2022

Zespoły ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

Dziekan KNH

Przełożono na luty

3

Przygotowanie harmonogramów sesji egzaminacyjnej

15 stycznia 2022

Zastępcy dyrektorów instytutów,  Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

Prodziekani

 

LUTY 2022

1

Przygotowanie harmonogramów zajęć na semestr letni i przesłanie w wersji elektronicznej do dziekanatu

13 lutego 2022

Zastępcy dyrektorów instytutów

Dziekan KNH

 

2

Sprawozdanie dziekana z prac Zespołu ds. Oceny Jakości Dyplomowania

luty 2022

Dziekan

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

Przełożono na marzec

3

Weryfikacja tematów prac dyplomowych - dla studiów I stopnia (III rok)

luty 2022

Zespoły ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

Rada Instytutu

 

4

Przegląd programów i ustalenie ewentualnych zmian w programach dla kolejnego cyklu kształcenia

luty 2022

Zespół programowy kierunku

Dziekanat KNH (Sekcja Jakości i Akredytacji)

Rada Dydaktyczna

 

MARZEC 2022

1

Przekazanie do dziekanatu w wersji elektronicznej aktualnych list studentów z podziałem na grupy dla wszystkich przedmiotów

5 marca 2022

Opiekunowie roczników

Właściwy dla kierunku Prodziekan

 

2

Przegląd programów i ustalenie ewentualnych zmian w programach dla kolejnego cyklu kształcenia

marzec 2022

Zespół programowy kierunku

Dziekanat KNH (Sekcja Jakości i Akredytacji)

Rada Dydaktyczna

 

3

Ocena realizacji praktyk zawodowych na kierunkach w zakresie: 1. Doboru miejsc realizacji praktyk, nadzoru (hospitacji) miejsc realizacji praktyk, weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych podczas praktyk z uwzględnieniem udziału studentów w ocenie praktyki

marzec 2022

Zespół programowy kierunku

Koordynator praktyk

Dziekan KNH

Prodziekani

 

4

Przedstawienie zasad rekrutacji  na rok akademicki 2023/2024

marzec 2022

Kierownik kierunku

Rada Dydaktyczna KNH

 

KWIECIEŃ 2022

1

Ocena bazy dydaktycznej instytutów

kwiecień 2022

Zespół ds. Infrastruktury

Dziekan KNH

Prodziekani

 

2

Propozycje przedmiotów ogólnouczelnianych na kolejny rok akademicki

30 kwietnia 2022

Zastępcy dyrektorów instytutów

Rada Dydaktyczna KNH

 

3

Przysłanie do dziekanatu harmonogramów studiów wynikających ze zmian wprowadzonych do programów. Modyfikacja programów studiów II stopnia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

30 kwietnia 2022

Kierownicy kierunków

Dziekanat KNH (Sekcja Jakości i Akredytacji)

Rada Dydaktyczna

 

4

Przypisanie studentów do grup w systemie Uczelnia 11

30 kwietnia 2022

Sekcja dydaktyczna KNH

Właściwy dla danego kierunku Prodziekan

 

MAJ 2022

1

Zgłaszanie do dziekanatu ewentualnych nieprawidłowości w przypisaniu studentów do grupy

15 grudnia 2022

Opiekunowie roczników

Właściwy dla danego kierunku Prodziekan

 

2

Analiza wyników ankiet studenckich za semestr zimowy; spotkanie z przedstawicielami studentów

maj 2022

Dziekani

Dyrektorzy Instytutów

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

3

Zgłaszanie do dziekanatu kandydatów na koordynatorów praktyk

31 maja 2022

Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

4

Weryfikacja regulaminów praktyk na kolejny rok akademicki

31 maja 2022

Kierownicy kierunków,

Koordynatorzy praktyk

Dziekanat (Sekcja Praktyk)

Rada Dydaktyczna KNH

 

CZERWIEC 2022

1

Przygotowanie harmonogramu sesji egzaminacyjnej

8 czerwca 2022

Zastępcy dyrektorów instytutów

Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

2

Zgłaszanie propozycji składu komisji egzaminacyjnych (egzaminy magisterskie, licencjackie, artystyczne)

8 czerwca 2022

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

3

Zgłoszenie kandydatów na opiekunów pierwszych roczników i ewentualne zmiany opiekunów wyższych roczników

3o czerwca 2022

Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

4

Przygotowanie toków studiów na cały rok akademicki 2022/23 i przesłanie do dziekanatu

30 czerwca 2022

Zespoły programowe kierunków, Sekretariaty

Dziekan KNH

Prodziekani

 

5

Przygotowanie formularza sprawozdania z hospitacji w instytucie za rok 2021/22

30 czerwca

2022

Zastępcy dyrektorów instytutów, kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

6

Przygotowanie planu praktyk programowych i pedagogicznych na rok akademicki 2022/23

30 czerwca 2022

Koordynatorzy praktyk

Dziekanat KNH (Sekcja Praktyk)

Rada Dydaktyczna KNH

 

LIPIEC 2022

1

Publikacja planu praktyk programowych i regulaminu praktyk na stronie internetowej KNH

15 lipca

2022

Dziekanat KNH (Sekcja Praktyk

Prodziekani

 

WRZESIEŃ 2022

1

Przygotowanie harmonogramów zajęć na semestr zimowy i przesłanie w wersji elektronicznej do dziekanatu

15 września 2022

Zastępcy dyrektorów instytutów

Dziekan KNH

 

2

Zatwierdzenie list promotorów prac dyplomowych  zgłoszonych przez Rady Instytutów (akceptacja osób ze stopniem dr jako promotorów prac magisterskich)

30 września 2022

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Rada Dydaktyczna KNH

 

3

Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez osoby z tytułem magistra

30 września 2022

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Rada Instytutu

 

4

Zgłaszanie osób prowadzących zajęcia w ramach umów cywilno-prawnych

30 września 2022

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Rada Dydaktyczna KNH

 

5

Analiza wyników badań ankiet dotyczących obsługi w dziekanacie, administracji, oceny pracy biblioteki

30 września

2022

Dziekan KNH

Prodziekani

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

 

Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR