Harmonogram prac
w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
w roku akad. 2020/2021

Planowane zadania

Realizacja/Odpowiedzialni

Termin realizacji

Ocena efektów uczenia się na prowadzonych kierunkach studiów w oparciu o wzór Formularza oceny kierunku

Zespół Programowy Kierunku

wrzesień - listopad

Opracowanie Formularza oceny Kolegium

Sekcja Jakości Kształcenia Dziekanatu/ Rada Dydaktyczna

listopad-grudzień

Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie pozyskiwania opinii o programach studiów i oczekiwanych kompetencjach absolwentów

Zespół programowy/Rada Dydaktyczna

w trakcie roku

akademickiego

Ocena bazy dydaktycznej

 

Zespoły powołane przez Dziekana

do końca kwietnia 2021

Prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych

Dziekan/Prodziekani w porozumieniu Dyrektorem Instytutu/ Dyrektor Studium, wyznaczeni nauczyciele

w trakcie  roku (zgodnie z przyjętym harmonogramem)

Przegląd programów studiów i sylabusów przedmiotów. Przygotowanie koncepcji ich doskonalenia na podstawie wniosków z analizy oraz zgłaszanych uwag i opinii

Ustalanie strategii rozwoju kierunków

Zespoły programowe kierunków

Rada Dydaktyczna

do końca

kwietnia 2021 r.

Weryfikacja zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem (specjalnością) oraz dorobkiem naukowym promotora

Zespół programowy kierunku

w trakcie roku

Ocena zgodności obronionych prac dyplomowych z kierunkiem (specjalnością)

ZOJPD powołany przez Dziekana

i Radę Dydaktyczną

do końca marca 2021 r.

Analiza wyników badań ankietowych  w zakresie oceny procesu kształcenia prowadzonego w  jednostce

Sekcja Jakości i Akredytacji Dziekanatu

Rada Dydaktyczna Kolegium/ Dziekan

w trakcie roku

Organizowanie spotkań otwartych dla studentów poświęconych zagadnieniom dotyczącym  jakości prowadzonego kształcenia oraz działań podjętych w kontekście wyników badania jakości

Władze Dziekańskie Kolegium lub upoważnieni nauczyciele

w trakcie roku

Wdrożenie rekomendacji wynikających z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki

Zespół programowy kierunku

Rada Dydaktyczna

Dziekan

w trakcie roku

Przegląd i doskonalenie procedur zapewnienia jakości kształcenia obowiązujących w jednostkach

Rada Dydaktyczna/Dziekan

 

w trakcie roku

Publikowanie informacji dotyczących procesu kształcenia, jego oceny oraz podjętych działań doskonalących

Dziekan Kolegium

w trakcie roku

Wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb Jednostki związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Dziekan/ Rada Dydaktyczna/zespół programowy/ pracownicy

 

na bieżąco w trakcie roku akademickiego