Zapraszamy Państwa do składania wniosków o stypendia na prowadzenie badań naukowych

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom

 

Instytucja przyznająca stypendium/ program

Informacje o stypendium

Termin składania wniosku

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej/ Bekker NAWA

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć konto w systemie https://programs.nawa.gov.pl/login

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  2. pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
  3. odbyciu stażu podoktorskiego;
  4. w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;
  5. inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

do 25 maja 2021 roku do godz. 15:00

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria)/ Wspólne projekty badawcze między Polską a Austrią

Celem Programu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu(dalej „Projekt”) muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Austrii do OeAD oraz przez polskich partnerów do NAWA.  Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii. Wnioski złożone w Polsce i w Austrii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

Wnioski należy składać w systemie teleinformatycznym  NAWA https://programs.nawa.gov.pl/login

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria

do 21 maja 2021 r. do godz. 15:00

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta/ Fulbright Senior Award 2022-23

Fulbright Senior Award to program umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA.

W czasie pobytu w USA stypendysta realizuje własny projekt badawczy i/lub dydaktyczny w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Kandydat musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Stypendia oferowane są na okres od 3 do 10 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://fulbright.edu.pl/senior-award#1546548944791-fe8c12f6-8ccd

do 28 maja 2021 do godz. 23:59 czasu polskiego

Polska Akademia Umiejętności/ Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Wnioski o stypendia na rok 2022 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej na adres: [email protected]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

do 28 maja 2021 r.

 

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: [email protected]