9.10.2020 r.

Informujemy, że zmianie uległ numer rachunku bankowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Aktualny numer rachunku bieżącego w PLN : 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135

28.04.2020 r.

U W A G A  !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych

          Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR  na rok 2020 należy składać w wersji elektronicznej do dnia 24 maja 2020 r. na adres: [email protected]

Regulamin podziału  środków oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/dokumenty-i-akty-prawne

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

Informacja dla pracowników i doktorantów

W nawiązaniu do Zarządzenia JM Rektora UR nr 29/2020 i troski o Państwa bezpieczeństwo uprzejmie informujemy, że termin złożenia wniosków o finansowanie projektów naukowych tzw. "Młody Naukowiec" w Kolegium Nauk Humanistycznych zostanie przedłużony.

Informacja o nowym terminie składania wniosków zostanie przekazana w najbliższym możliwym terminie.

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie:  zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego (realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej)

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 tj. ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z Zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zajęcia dydaktyczne na wszystkich formach kształcenia prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim mogą być realizowane w formie zdalnej w szczególności poprzez:
 • platformę e-learningową;
 • wykład lub inną formę realizacji zajęć dydaktycznych w formie webinaru (wideokonferencji) na platformie ClickMeeting lub innej platformie ogólnodostępnej;
 • udostępnianie plików z materiałami dydaktycznymi za pośrednictwem poczty e-mail lub za pomocą serwisów współdzielenia plików (np. Dropbox).
 1. Za koordynację realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningu oraz na platformie ClickMeeting odpowiada Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość.
 2. Zajęcia w trybie e-learningu, które rozpoczęły się przed 11 marca 2020 r., prowadzone są bez zmian.
 3. Sposób realizacji zajęć poprzez platformę e-learnigową określa Zarządzenie nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyłączeniem wskazanych tam terminów.
 4. W przypadku udostępniania plików z materiałami dydaktycznymi za pośrednictwem poczty e-mail lub za pomocą serwisów współdzielenia plików, opiekun roku w porozumieniu z kierownikiem kierunku, jest zobowiązany do ustalenia ze starostą roku wspólnego adresu e-mail bądź danych serwisu współdzielenia plików, za pomocą którego będzie odbywało się udostępnianie materiałów dydaktycznych oraz poinformowania dziekana kolegium o poczynionych ustaleniach.

§ 2

 1. Zajęcia dydaktyczne zaplanowane na okres od 11 marca 2020 r. od godz. 12:00 do 30 kwietnia 2020 r., które mogą być prowadzone w formie zdalnej, o której mowa w § 1, należy zrealizować w tej formie do 15 kwietnia 2020 r. (tzw. I etap realizacji) - także w przypadku, gdy zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim zostaną przywrócone. W razie konieczności kolejny etap/-y będzie ustalony do 15 kwietnia 2020 r.
 2. Nauczyciele akademiccy przekażą informacje do dziekanatów kolegiów o możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej do 18 marca 2020 r.
 3. Dziekani kolegiów w porozumieniu z kierownikami kierunków w terminie do 20 marca 2020 r. do godz. 12:00 określą listę zajęć dydaktycznych wraz ze szczegółową formę ich zdalnej realizacji oraz przekażą niezwłocznie do wiadomości studentów (doktorantów, słuchaczy) w sposób przyjęty w jednostce.
 4. Realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej rozpoczyna się 23 marca 2020 r.
 5. Jednostki, które są przygotowane do prowadzenia zajęć zdalnych dla swoich studentów przy pomocy metod, o których mowa w § 1 lub innych, mogą rozpocząć je wcześniej niż 23 marca 2020 r., pod warunkiem, że wszyscy studenci będą o tym poinformowani i zgłoszą możliwość uczestnictwa w tych zajęciach. O odbywających się zajęciach online studentów poinformują kierownicy jednostek dydaktycznych oraz opiekunowie roku.

§ 3

Harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych objętych programem studiów innych niż określone zgodnie z § 2 ust. 2 zostanie ustalony przez dziekanów kolegiów po przywróceniu zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

§ 4

 1. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie zdalnej rozliczane będą jako przepracowane zgodnie z harmonogramem studiów.  
 2. Nauczyciele akademiccy, w trakcie zawieszenia zajęć, mogą oceniać realizację treści programowych oraz potwierdzać efekty uczenia studentów metodami zdalnymi. Do ocen można wykorzystywać, pocztę mailową, dostępne studentom platformy
  e-learningowe lub połączenia telefonicznie. Oceny można również dokonać w tradycyjny sposób np. w postaci kolokwium, czy egzaminu już po okresie zawieszenia zajęć. O sposobie i terminie zaliczenia zajęć dydaktycznych decyduje nauczyciel akademicki w uzgodnieniu ze studentami.
 3. Działania prowadzone w ramach wskazanych zadań, o których mowa w niniejszym zarządzeniu powinny być archiwizowane przez nauczycieli akademickich (np. lista
  e-maili z informacją jakie materiały wysłano, jakie maile odebrano, tematyka zleconych prac itp.). Korespondencję mailową lub aktywność na platformach zdalnego nauczania ze studentami należy zachować do ewentualnego okazania.
 4. W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele akademiccy, niezależnie od wysłania materiałów oraz zleconych zdalnie zadań do wykonania przez studentów, zobowiązani są do stałej, zdalnej (internetowej) dostępności dla studentów i odpowiadania bez zbędnej zwłoki na maile, pytania na platformach e-lerningowych lub innych platformach, z których korzystają.

§ 5

 1. Zobowiązuje się dziekanów kolegiów do bieżącego informowania studentów o sposobie i terminie realizowanych zajęć dydaktycznych.
 2. Zobowiązuje się studentów (doktorantów, słuchaczy) do ciągłego monitorowania komunikatów wysyłanych przez Uniwersytet Rzeszowski i jego jednostki na stronach internetowych, w social mediach, za pośrednictwem e-mail i Wirtualnej Uczelni.

§ 6

Realizację kształcenia praktycznego lub programowych praktyk zawodowych należy rozpocząć niezwłocznie po przywróceniu zajęć dydaktycznych na UR.

§ 7

Brak realizacji zajęć w formie zdalnej może skutkować przedłużeniem okresu zajęć dydaktycznych, o którym mowa w organizacji roku akademickiego 2019/2020.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w porozumieniu z dziekanem kolegium.

§ 9

 1. W przypadku konieczności przedłużenia realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, wprowadzenie II etapu następuje w drodze zarządzenia. 
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Sylwester Czopek