Zapraszamy Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych

 

Zarządzenie nr 51/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie: zgłaszania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz gromadzenia dokumentacji dotyczącej projektów i usług badawczych w Dziale Nauki i Projektów

 

Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją

Celem Programu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacji.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów   naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów ze Słowacji do Słowackiej Agencji Badań i Rozwoju oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Słowacji. Wnioski złożone w Polsce i w Słowacji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25000 zł.

natomiast szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-slowacja

21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

7 czerwca 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

MINIATURA 5

Konkurs MINIATURA przeznaczony jest na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe,
  2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

w trybie ciągłym w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r.

dwa tygodnie przed złożeniem wniosku - złożenie formularza zgłoszeniowego

OPUS 21

Konkurs OPUS 21, przeznaczony jest na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

  • z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
  • bez udziału partnerów zagranicznych.

Czas trwania projektu w konkursie OPUS może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

W ramach kosztów bezpośrednich nie można planować wydatków związanych z Open Access.

Ogłoszenie wyników konkursu OPUS nastąpi najpóźniej w grudniu 2021 r.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 czerwca 2021 r. o godz. 16:00

czerwca 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

PRELUDIUM 20

Konkurs PRELUDIUM 20, przeznaczony jest na projekty badawcze dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2021 r.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 czerwca 2021 r. o godz. 16:00

1 czerwca 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

 

Weave-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF.

W konkursie Weave-UNISONO będą również finansowane trójstronne projekty badawcze składane przez zagraniczny zespół badawczy wnioskujący do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF planowane do realizacji wraz z polskim zespołem badawczym wnioskującym do NCN oraz przy udziale innego zagranicznego zespołu badawczego z Luksemburga, Belgii - Flandrii, Belgii - Walonii lub Chorwacji.

Dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu, przy czym realizacją polskiej części projektu obowiązany jest kierować kierownik polskiego zespołu badawczego.

Wniosek krajowy należy złożyć w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do zagranicznej agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy załączyć wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej. 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

FWF (Austria) - w trybie ciągłym od stycznia 2021 r.

GAČR (Czechy) - Luty - kwiecień 2021 r.

ARRS (Słowenia) - jesienią 2021 r. (dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie)

SNSF (Szwajcaria) - do 1 kwietnia 2021 r. oraz do 1 października 2021 r.

DFG (Niemcy) - w trybie ciągłym od 15 września 2021 r.


dwa tygodnie przed złożeniem wniosku 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

 

 

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

MONOGRAFIE

Konkurs przeznaczony jest na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

13 września 2021 r.

30 sierpnia 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

 

 

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: [email protected]