Zapraszamy Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych

 

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Konkurs NPRH składa się następujących modułów:

 1. „Dziedzictwo narodowe” „Fundamenty” - na finansowanie wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym,
 2. „Uniwersalia”, w tym z dwóch podmodułów: „Uniwersalia 2.1” - na finansowanie tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej oraz „Uniwersalia 2.2” - na finansowanie wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki.


W roku 2020 w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” priorytetowymi obszarami badawczymi są:

 1. w konkursie pierwszym w 2020 r.|
  a) Zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych,
  b) Spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku,
  c) Polska kultura cyfrowa - kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.,
  d) Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
  e) Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów;
 2. w konkursie drugim w 2020 r.:
  a) Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii - kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.,
  b) Przekłady literatury obcej w Polsce - kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.,
  c) Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
  d) Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W roku 2020 w ramach modułu Fundamenty tematami konkursów są:

 1. w konkursie pierwszym w 2020 r.: Walka o granice II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury polskiej (kompendia wiedzy);
 2. w konkursie drugim w 2020 r.: Patriotyzm w świadectwach osobistych - pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.

Informacje odnośnie konkursu znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

Załączniki do pobrania:

Komunikat o ustanowieniu programu NPRH
Instrukcja - wniosek NPRH Dziedzictwo narodowe
Instrukcja - wniosek NPRH Fundamenty
Instrukcja - wniosek NPRH Uniwersalia 2.1
Instrukcja - wniosek NPRH Uniwersalia 2.2

Konkurs pierwszy - do 30 października 2020 r. (termin w Kolegium 23 października 2020 r.)

Konkurs drugi - od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (termin w Kolegium 22 stycznia 2021 r.)

 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

OPUS 20 +LAP

Konkurs OPUS 20 + LAP, przeznaczony jest na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

1) bez udziału partnerów zagranicznych - wniosek OPUS

2) w ramach współpracy LAP (zwane dalej wnioskami OPUS-LAP):

 • dwu- lub trójstronnej między zespołem badawczym z Polski i zespołami badawczymi z Austrii, Czech lub Słowenii,
 • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i ze Szwajcarii.

Czas trwania projektu w konkursie OPUS może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, natomiast w konkursie OPUS LAP - 24, 36 lub 48 miesięcy przy współpracy z partnerem z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii, oraz 24 i 36 miesięcy przy współpracy z partnerem z Czech.

Ogłoszenie wyników konkursu OPUS nastąpi najpóźniej w czerwcu 2021 r., natomiast konkursu OPUS LAP - najpóźniej w listopadzie 2021 r.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 grudnia 2020 r., godz. 16:00. 

Termin w Kolegium - 30 listopada 2020 r.SONATA 16

W konkursie SONATA kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 grudnia 2020 r., godz. 16:00. 

Termin w Kolegium - 30 listopada 2020 r.

 

BEETHOVEN CLASSIC 4 

Konkursu BEETHOVEN CLASSIC przeznaczony jest na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej.

W konkursie można zaplanować projekt trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4

Wniosek krajowy należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 grudnia 2020 r., godz. 16:00. 

Termin w Kolegium - 30 listopada 2020 r.

 

CEUS-UNISONO

Konkurs przeznaczony jest na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski.

Okres realizacji projektu dla zespołu badawczego z Polski może być zaplanowany na: 24 miesiące, 36 miesięcy, a w przypadku projektu badawczego z zespołami badawczymi z Austrii również na 48 miesięcy.

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaś kierownik partnerskiego zespołu musi spełniać wymogi swojej agencji partnerskiej w tej kwestii.

Polski zespół badawczy musi złożyć wniosek krajowy za pośrednictwem systemu informatycznego ZSUN/OSF, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej oraz tabelę Comparative CEUS cost sheet, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020

FWF (Austria) nabór wniosków w trybie ciągłym od 22 lutego 2020 r.

 

GAČR (Czechy) nabór wniosków w terminie: od 22 lutego do 4 maja 2020 r.

 

ARRS (Słowenia) nabór wniosków w terminie: wrzesień - październik/ listopad 2020 r.

 

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: [email protected]