Zapraszamy Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych

 

Zarządzenie nr 51/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie: zgłaszania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz gromadzenia dokumentacji dotyczącej projektów i usług badawczych w Dziale Nauki i Projektów

 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

OPUS 22

Konkurs OPUS przeznaczony jest na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

  • bez udziału partnerów zagranicznych,
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

Czas trwania projektu w konkursie OPUS może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 grudnia 2021 r. o godz. 16:00

1 grudnia 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

SONATA 17

Konkurs SONATA przeznaczony jest na projekty badawcze dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 grudnia 2021 r. o godz. 16:00

1 grudnia 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

Weave-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF.

W konkursie Weave-UNISONO będą również finansowane trójstronne projekty badawcze składane przez zagraniczny zespół badawczy wnioskujący do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF planowane do realizacji wraz z polskim zespołem badawczym wnioskującym do NCN oraz przy udziale innego zagranicznego zespołu badawczego z Luksemburga, Belgii - Flandrii, Belgii - Walonii lub Chorwacji.

Dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu, przy czym realizacją polskiej części projektu obowiązany jest kierować kierownik polskiego zespołu badawczego.

Wniosek krajowy należy złożyć w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do zagranicznej agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy załączyć wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej. 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

FWF (Austria) - w trybie ciągłym od stycznia 2021 r.

GAČR (Czechy) - Luty - kwiecień 2021 r.

ARRS (Słowenia) - jesienią 2021 r. (dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie)

SNSF (Szwajcaria) - do 1 kwietnia 2021 r. oraz do 1 października 2021 r.

DFG (Niemcy) - w trybie ciągłym od 15 września 2021 r.


dwa tygodnie przed złożeniem wniosku 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

 
Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

Nauka dla Społeczeństwa

Konkurs przeznaczony jest na projekty mające na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech obszarach:

  1. Doskonałość naukowa - wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
  2. Nauka dla innowacyjności - wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
  3. Humanistyka - Społeczeństwo - Tożsamość - wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Projekt powinien wpisywać się w co najmniej jeden obszar, o którym mowa powyżej oraz realizować co najmniej jeden cel z któregoś z obszaru. Szczegółowe cele zostały opisane w komunikacie do programu.

W konkursie można zaplanować projekt trwający maksymalnie 24 miesiące. Koszt realizacji projektu powinien wynosić co najmniej 100 000 zł, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł.

Uczelnia może złożyć maksymalnie 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

w trybie ciągłym od początku sierpnia 2021 r.

dwa tygodnie przed złożeniem wniosku - złożenie formularza zgłoszeniowego

 
Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

Konkurs przeznaczony jest na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Ukrainą w ramach wymiany bilateralnej naukowców.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i  prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z  Polski i  partnerów z Ukrainy.

Środki na Projekty w  ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Ukrainie.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-ukraina

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w  systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

28 października 2021 r. do godz. 15:00

14 października 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

 
Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

MONOGRAFIE

Konkurs przeznaczony jest na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

29 listopada 2021 r.

15 listopada 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

Następny termin składania aplikacji to 15.02.2022 r.

 

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: [email protected]