Zapraszamy Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych

 

Zarządzenie nr 51/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie: zgłaszania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz gromadzenia dokumentacji dotyczącej projektów i usług badawczych w Dziale Nauki i Projektów

 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

SONATA BIS 11

Konkurs SONATA BIS przeznaczony jest na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy, 48 miesięcy albo 60 miesięcy. Do realizacji zadań w projekcie należy zaplanować zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 września 2021 r. o godz. 16:00

1 września 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

MAESTRO 13

Konkurs MAESTRO przeznaczony jest na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

 1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/ wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych;
 2. kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych (przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych);
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  1. była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  2. opublikowała co najmniej jedną monografię,
  3. wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  4. zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  5. jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  6. ma inne istotne osiągnięcia w nauce;

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 września 2021 r. o godz. 16:00

1 września 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

MINIATURA 5

Konkurs MINIATURA przeznaczony jest na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe,
 2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

w trybie ciągłym w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r.

dwa tygodnie przed złożeniem wniosku - złożenie formularza zgłoszeniowego

Weave-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF.

W konkursie Weave-UNISONO będą również finansowane trójstronne projekty badawcze składane przez zagraniczny zespół badawczy wnioskujący do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF planowane do realizacji wraz z polskim zespołem badawczym wnioskującym do NCN oraz przy udziale innego zagranicznego zespołu badawczego z Luksemburga, Belgii - Flandrii, Belgii - Walonii lub Chorwacji.

Dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu, przy czym realizacją polskiej części projektu obowiązany jest kierować kierownik polskiego zespołu badawczego.

Wniosek krajowy należy złożyć w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do zagranicznej agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy załączyć wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej. 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

FWF (Austria) - w trybie ciągłym od stycznia 2021 r.

GAČR (Czechy) - Luty - kwiecień 2021 r.

ARRS (Słowenia) - jesienią 2021 r. (dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie)

SNSF (Szwajcaria) - do 1 kwietnia 2021 r. oraz do 1 października 2021 r.

DFG (Niemcy) - w trybie ciągłym od 15 września 2021 r.


dwa tygodnie przed złożeniem wniosku 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

 

 

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

MONOGRAFIE

Konkurs przeznaczony jest na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

13 września 2021 r.

30 sierpnia 2021 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

Następny termin składania aplikacji to 29.11.2021 r.

 

 

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: [email protected]