Zapraszamy Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych

 

Zarządzenie nr 51/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie: zgłaszania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz gromadzenia dokumentacji dotyczącej projektów i usług badawczych w Dziale Nauki i Projektów

 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

OPUS 24

Konkurs OPUS przeznaczony jest na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Czas trwania projektu w konkursie OPUS może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

Informacje odnośnie konkursu znajdują się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00

1 grudnia 2022 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

SONATA 18

Konkurs SONATA przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Informacje odnośnie konkursu znajdują się na stronie internetowej  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00

1 grudnia 2022 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

 

PRELUDIUM BIS 4

Konkurs PRELUDIUM BIS przeznaczony jest na wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która spełnia wymagania dla promotora określone w art. 190 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie) oraz będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy.

Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Informacje odnośnie konkursu znajdują się na stronie internetowej
 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis4 

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00

1 grudnia 2022 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

 
Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym:

 1. wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
 2. wieloletnich projektów o bezspornym aspekcie badawczym dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2”);
 3. tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł „Uniwersalia 2.1”).

Warunkiem udziału w NPRH jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 60 miesięcy;
 2. którego koszt realizacji wynosi:
  a) w ramach modułów „Dziedzictwo narodowe” i „Uniwersalia 2.2” - nie więcej niż 1 800 000 zł,
  b) w ramach modułu „Fundamenty” - nie więcej niż 3 000 000 zł,
  c) w ramach modułu „Uniwersalia 2.1” - nie więcej niż 500 000 zł;
 3. który nie obejmuje działań:
  a) finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
  b) wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach NPRH;
 4. w którym koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej nie przekraczają 150 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach NPRH jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej;
 5. w którym koszty pośrednie nie przekraczają 20% kosztów bezpośrednich;
 6. w którym koszty działalności upowszechniającej wyniki projektu nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

Wniosek należy przygotować zgodnie z zasadami zawartymi w Komunikacie Ministra z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-11-maja-2022-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2 oraz zmianą komunikatu z dnia 12 sierpnia 2022 r. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-12-sierpnia-2022-r-o-zmianie-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

od 1 września do 31 października 2022 roku do godz. 16.00 (moduły: dziedzictwo narodowe i uniwersalia)

dwa tygodnie przed złożeniem wniosku - złożenie formularza zgłoszeniowego

Nauka dla Społeczeństwa

Konkurs przeznaczony jest na projekty mające na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech obszarach:

 1. Doskonałość naukowa - wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 2. Nauka dla innowacyjności - wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 3. Humanistyka - Społeczeństwo - Tożsamość - wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Projekt powinien wpisywać się w co najmniej jeden obszar, o którym mowa powyżej oraz realizować co najmniej jeden cel z któregoś z obszaru. Szczegółowe cele zostały opisane w komunikacie do programu.

W konkursie można zaplanować projekt trwający maksymalnie 24 miesiące. Koszt realizacji projektu powinien wynosić co najmniej 100 000 zł, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł.

Uczelnia może złożyć maksymalnie 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

w trybie ciągłym od początku sierpnia 2021 r.

dwa tygodnie przed złożeniem wniosku - złożenie formularza zgłoszeniowego

 
Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

MONOGRAFIE

Konkurs przeznaczony jest na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

5 grudnia 2022 r.

21 listopada 2022 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

Następny termin składania aplikacji to 13.03.2023 r.

 

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: [email protected]