TDK_logo.jpg [42.72 KB]

zaprasza do udziału w

Konkursie na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego

 

TEKST KONKURSOWY 2021Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie dokonań anglosaskich tekstologów i badaczy dyskursu w Polsce dzięki tłumaczeniom artykułów poszczególnych naukowców;
 • wspieranie wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy pomiędzy między polskimi i anglosaskimi naukowcami.

Warunki i przystąpienia i uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych wszystkich uczelni wyższych w Polsce władający biegle językiem angielskim i polskim.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przetłumaczenie jednej strony tekstu artykułu naukowego z języka angielskiego na język polski w terminie określonym przez komisję konkursową.

3. Konkurs ma formę pisemną i zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną i pocztową. Nie będzie zatem wymagał osobistego stawienia się w siedzibie Ośrodka.

4.  Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub w tandemie. Poszczególne uczelnie może reprezentować więcej niż jedna grupa konkursowa.

Regulamin i przebieg konkursu:

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się drogą mailową do 20.06.2021 r. na adres: [email protected].

2. Tekst konkursowy zostanie udostępniony osobom zainteresowanym na stronie internetowej Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst - Dyskurs - Komunikacja w zakładce „konkursy”. Uczestnicy powinni w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) przesłać tłumaczenie wspomnianej strony tekstu na język polski na następujący adres:

 

Katedra Lingwistyki Stosowanej

Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy

Tekst -Dyskurs - Komunikacja

Uniwersytet Rzeszowski

35-315  Rzeszów

mjr. W. Kopisto 2 B

(Konkurs na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego)

 

Tłumacz/tłumaczka lub zespół, którego przekład zostanie najwyżej oceniony, uzyska możliwość na kontynuowanie pracy tłumaczeniowej. Przedmiotem tłumaczenia będzie artykuł naukowy z zakresu analizy dyskursu, którego próbkę uczestnicy tłumaczyli w ramach konkursu.

3. Nagrodą dla zwycięzcy będzie publikacja przetłumaczonego przez niego wspomnianego tekstu naukowego z zakresu analizy dyskursu na stronie Ośrodka Tekst -Dyskurs -Komunikacja z możliwością późniejszego zamieszczenia go w periodyku naukowym Ośrodka tekst i dyskurs -text und diskurs lub w innym czasopiśmie naukowym wybranym przez komisję konkursową.

4. Złożone prace konkursowe powinny być podpisane hasłem, a nie nazwiskiem uczestnika; do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną hasłem i zawierającą następujące dane: hasło użyte do podpisu pracy, imię i nazwisko autora pracy, jego jednostkę organizacyjną, kontaktowy adres mailowy do korespondencji.

5. Po zakończeniu czynności konkursowych nazwisko lub nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.09.2021r.

7. Po zakończeniu konkursu zwycięzca/zwycięzcy zostanie/ zostaną poinformowani o szczegółach tłumaczenia artykułu stanowiącego nagrodę w konkursie.

8. Czas potrzebny na przetłumaczenie ww. publikacji zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą.


Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.06.2021r.

Termin nadsyłania przetłumaczonego fragmentu tekstu: 01.09.2021r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.09.2021

 

W razie niejasności proszę kierować pytania na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]

Dane, które powinny być zawarte w e-mailu zgłoszeniowym :

 1. Uczelnia, wydział, instytut lub katedra (adres, telefon, e-mail)
 2. Imię i nazwisko bądź imiona i nazwiska uczestników
 3. Status (doktorant, student)

 

Organizacja konkursu:

 • dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
 • dr hab. Anna Hanus, prof. UR
 • dr Ewa Kusz
 • dr Judyta Pawliszko


Skład komisji konkursowej:

 • dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
 • dr hab. Anna Hanus, prof. UR
 • dr hab. Lucyna Harmon, prof. UR
 • dr hab. Maria Krauz, prof. UR
 • dr hab. Dorota Osuchowska, prof. UR
 • dr Ewa Kusz
 • dr Dorota Miller
 • dr Judyta Pawliszko

 

 

Uwagi końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi na konkurs i wykorzystania ich w celu publikacji.

Organizatorzy konkursu dziękują z góry wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 

 

W imieniu organizatorów:

Koordynator konkursu

prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz

Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst - Dyskurs  -  Komunikacja

Kolegium Nauk Humanistycznych

Uniwersytet Rzeszowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDK_logo.jpg [24.76 KB]

zaprasza do udziału w

Konkursie na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego

 

TEKST KONKURSOWY 2021

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie dokonań polskich mediolingwistów za granicą dzięki tłumaczeniom artykułów poszczególnych naukowców,
 • wspieranie wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy pomiędzy między polskimi i niemieckimi badaczami.

Warunki przystąpienia i uczestnictwa w konkursie:

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych wydziałów/ kolegiów neofilologicznych/ filologicznych/ humanistycznych wszystkich uczelni wyższych w Polsce władający biegle językiem niemieckim i polskim.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przetłumaczenie pierwszej strony artykułu naukowego z języka polskiego na język niemiecki w terminie określonym poniżej przez komisję konkursową.
 3. Konkurs ma formę pisemną i zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną i pocztową. Nie będzie zatem wymagał osobistego stawienia się w siedzibie Ośrodka.
 4. Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub w tandemie. Poszczególne uczelnie może reprezentować więcej niż jedna grupa konkursowa.

Regulamin i przebieg konkursu:

 1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się drogą mailową do 15.01.2021r. na adres: [email protected]
 2. W związku z przebudową strony internetowej Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst - Dyskurs - Komunikacja tekst konkursowy zostanie udostępniony osobom zainteresowanym drogą mailową. Uczestnicy konkursu powinni w nieprzekraczalnym terminie do 06.02.2021r. (decyduje data stempla pocztowego) przesłać tłumaczenie wspomnianej strony tekstu na język niemiecki na następujący adres:

Katedra Lingwistyki Stosowanej
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy
Tekst - Dyskurs - Komunikacja
Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów
al. mjr. W. Kopisto 2 B
(Konkurs na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego)

Tłumacz/tłumaczka lub zespół, którego przekład zostanie najwyżej oceniony, uzyska możliwość na kontynuowanie pracy tłumaczeniowej, której przedmiotem będzie artykuł naukowy z zakresu mediolingwistyki, którego próbkę uczestnicy tłumaczyli w ramach konkursu.

 1. Nagrodą dla zwycięzcy będzie publikacja przetłumaczonego przez niego wspomnianego tekstu naukowego z zakresu mediolingwistyki na stronie Ośrodka Tekst - Dyskurs - Komunikacja z możliwością późniejszego zamieszczenia go w periodyku naukowym Ośrodka tekst i dyskurs - text und diskurs lub w innym czasopiśmie naukowym wybranym przez komisję konkursową.
 2. Złożone prace konkursowe powinny być podpisane hasłem, a nie nazwiskiem uczestnika; do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną hasłem i zawierającą następujące dane: hasło użyte do podpisu pracy, imię i nazwisko autora pracy, jego jednostkę organizacyjną, kontaktowy adres mailowy do korespondencji.
 3. Po zakończeniu czynności konkursowych nazwisko lub nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka.
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.2021r.
 5. Po zakończeniu konkursu zwycięzca/zwycięzcy zostanie/ zostaną poinformowani o szczegółach tłumaczenia artykułu stanowiącego nagrodę w konkursie.
 6. Czas potrzebny na przetłumaczenie ww. publikacji zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.01.2021r.

Termin nadsyłania przetłumaczonego fragmentu tekstu: 6.02.2021r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.02.2021r.

W razie niejasności proszę kierować pytania na adres e-mail: [email protected]

Dane, które powinny być zawarte w e-mailu ze głoszeniem:

 1. Uczelnia, wydział, instytut lub katedra (adres, telefon, e-mail)
 2. Imię i nazwisko bądź imiona i nazwiska uczestników
 3. Status (doktorant, student)

Skład komisji konkursowej:

prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
dr Agnieszka Buk
dr hab. Anna Hanus, prof. UR
dr Dorota Miller
dr Marta Smykała
dr Iwona Szwed

Uwagi końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi na konkurs i wykorzystania ich w celu publikacji.
 • Organizatorzy konkursu dziękują z góry wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 

W imieniu organizatorów:

Koordynator konkursu
prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst - Dyskurs - Komunikacja
Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU