Rejestracja na egzamin 5-6.11.2022 r.

Termin egzaminu:

5-6.11.2022

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport  

Poziomy egzaminów w sesji 5-6.11.2022

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy WYŁĄCZNIE w złotych polskich:

- poziom B1 (dorośli) -  708,97 zł (równowartość 150 euro*)

- poziom C1 (dorośli) -  850,77 zł (równowartość 180 euro*)

Wydanie certyfikatu - 20 euro (płatne dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach 

*Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 31.08.2022r.: 4,7265 zł

Rejestracja kandydatów:

Od 15.09.2022 (godz. 9.00) do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online od 15.09.2022 od godziny 9.00

Czas na opłacenie egzaminu to 2 dni, licząc od dnia i godziny rejestracji.

Do wypełnienia formularza będą potrzebne następujące informacje:

  • imię i nazwisko - w formie takiej, jak w paszporcie - ale tylko pierwsza litera imienia i nazwiska ma być zapisana wielką literą, pozostałe małą, Przykład: Anna Kowalska - dobry zapis, ANNA KOWALSKA - zapis niewłaściwy
  • data, miejsce (miejscowość, kraj) urodzenia,
  • obywatelstwo
  • seria, numer i data ważności paszportu,
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania (do korespondencji) z kodem pocztowym
  • adres e-mail (uwaga poniżej).

UWAGA!
Każda z osób rejestrujących się musi podać własny adres e-mail. Rejestracja dwóch i więcej osób posługujących się tym samym adresem poczty elektronicznej nie będzie możliwa.

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, za prawidłowość podawanych danych odpowiada Zdający. Przed wysłaniem formularza należy go sprawdzić. Warto zaznaczyć pole „Wyślij kopię formularza do mnie” w okienku na końcu formularza.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać pisemnie na adres [email protected]

3. Po udanej rejestracji na adres mailowy przyjdzie automatyczne potwierdzenie przyjęcia formularza z linkiem do informacji potrzebnych do opłacenia egzaminu. Jeśli ktoś takiego powiadomienia nie otrzyma, to znaczy, że formularz nie został przyjęty (limit miejsc został wyczerpany).

3. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 2 dni od złożenia formularza, licząc od dnia i godziny rejestracji)obowiązkowo przysłać skan lub pdf dowodu wpłaty na adres [email protected]
Numer rachunku i dane do wpłaty znajdują się w dalszej części tabeli.

Wypełnienie formularza i opłacenie egzaminu oznaczają przyjęcie na egzamin.

Uwaga! Nie wysyłamy potwierdzenia otrzymania skanu/dowodu wpłaty

Skany dowodów wpłaty są potrzebne, aby określić, czy zostają jakieś miejsca na egzamin -  brak opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu i skreślenie z listy kandydatów.

Jednak najważniejszym dowodem jest rejestr wpłat, jaki otrzymamy z naszego działu księgowego, na jego podstawie dokonujemy rejestracji osób zdających w centralnym systemie.  Wtedy dostaną Państwo potwierdzenie rejestracji w bazie centralnej (stanie się to najwcześniej około 5-7 dni roboczych po dokonaniu wpłaty).

4. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie.

Rezygnacja z egzaminu:

W przypadku rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji:

wersja: docpdf  i niezwłoczne wysłanie skanu na adres e-mail: [email protected] .

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Numer rachunku i dane do wpłaty:

Odbiorca:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

Nr konta BANK PEKAO S.A.:

44 1240 6960 1563 0000 0221 0150

IBAN: PL
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł wpłaty:
Egzamin, imię i nazwisko, poziom egzaminu, UR, listopad 2022

(np: Egzamin, Jan Kowalski, B1, UR, listopad 2022) 

Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający - opcja OUR.

Informujemy również, że księgowanie na subkoncie egzaminu po wpłacie odbywa się w ciągu 5 dni roboczych.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91 

[email protected]edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.