ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2020-2021
(korekta związana z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia COVID-19)

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Poziom : I stopnia
Forma: stacjonarne
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
   
waga przedmiotu 
Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2 przedmioty z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna.
0,01
Egzamin wstępny
Sprawdzian praktyczny
kryteria ogólne
kryteria szczegółowe
PUNKTACJA
Sprawdzian dyspozycji: słuchowych, manualnych i głosowych
-rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych,-znajomość schematów taktowania na 2, 3 oraz 4.-zaśpiewanie jednego utworu wokalnego z akompaniamentem lub bez akompaniamentu. Sprawdzian przeprowadzony zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej. Link do spotkania online wraz z wyznaczonym terminem oraz instrukcją zostanie przesłany na wskazany przez kandydata adres email.
0-18
Gra na instrumencie
Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie. Utwory należy nagrać i przesłać przez platformę do udostępniania plików np. WeTransfer na adres: [email protected] wraz z dołączonym oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów.Wytyczne dotyczące nagrania:-      na początku nagrywanego materiału muzycznego w formie audio-video kandydat zobowiązany jest okazać przed kamerą dokument tożsamości ze zdjęciem-      minimalna rozdzielczość materiału video 720p, minimum 25 kl/sek , format mp4, lub inny, który można odtworzyć w Windows Media Player-      w rejestratorze, z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje powodujące zniekształcenie dźwięku-      za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat.-      wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry- komisja egzaminacyjna nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne nadesłanego materiału uniemożliwiające jego odtworzenie.
0-6
1
Uwagi
Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.
 
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli na podstawie kryterium dodatkowego nie następuje rozstrzygnięcie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.
0,003
 
Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”
   
waga przedmiotu
Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2 przedmioty z najwyższą punktacją
0,2
Egzamin wstępny
Jak dla kandydatów z „nową maturą”
1
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Jak dla kandydatów z "nową maturą"
0,003
 
 
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne
Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydatów
Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia, dysponować   wiedzą i umiejętnościami   nabytymi podczas studiów I stopnia, a także powinien posiadać ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz wiedzę z zakresu podstaw dydaktyki nauczania muzyki
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Ocena przeliczana jest na punkty następująco:
Bardzo dobry (5,0)
5 pkt.
Dobry plus (4,5)-dobry (4,0)
4 pkt.
Dostateczny plus (3,5)-dostateczny (3,0)
3 pkt.
2. Rozmowa kwalifikacyjna na tematy związane z kierunkiem studiów w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej. Link do spotkania online wraz z wyznaczonym terminem oraz instrukcją zostanie przesłany na wskazany przez kandydata adres email.
Punktacja0 - 24
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc
Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia
Uwagi
Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.