dr Joachim Popek

 

 revised_JP.jpg [1.35 MB]

 

Email:    [email protected]

Stronahttp://www.serwituty-easements.eu

Zakład   Historii Gospodarczej i Społecznej

 

 

Biogram:

Studia magisterskie ukończyłem w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2012 roku broniąc pracę poświęconą działalności publicznej i ziemiańskiej Władysława hrabiego Reya w XIX wieku (potomka Mikołaja Reya z Nagłowic). W tym samym roku podjąłem studia doktoranckie w zakresie Historii na Uniwersytecie Rzeszowskim, w trakcie których koncentrowałem się na badaniach w archiwach i bibliotekach lwowskich. Rozprawę doktorską nt. „Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku (1802-1894)” obroniłem w marcu 2017 roku. W tym samym roku, zostałem laureatem pierwszej edycji konkursu Sonatina 1, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt badawczy dotyczący kwestii konfliktów o prawa służebne w Galicji, realizowałem na Wydziale Historii (wcześniej Instytut Historyczny/Wydział Historii) Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2017-2020, w ramach którego byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowego. Po ukończeniu projektu, w listopadzie 2020 roku otrzymałem zatrudnienie w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Zainteresowania badawcze:

 1. Historyczny GIS (geographic inforamtion system)
 2. Wspólnoty gruntowe (commons), tj. prawa służebne i grunty wspólne
 3. Wtórne poddaństwo na ziemiach polskich i w Europie Środkowo-Wschodniej
 4. Dobra kameralne w Galicji i proces ich wyprzedaży w XVIII i XIX wieku
 5. Kolonizacja józefińska w Galicji
 6. Historia środowiska (environmental history)
 7. Działalność polityczna i gospodarcza ziemiaństwa galicyjskiego


Projekty badawcze - kierownik

2017-2020 - Narodowe Centrum Nauki - Sonatina 1 (2017/24/C/HS3/00129)
2018 - Fundacja Lanckorońskich (228/2018)
2020 - Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (BOB-661-344/2020)


Projekty badawcze - wykonawca

2021-2024 - Narodowe Centrum Nauki - Opus 19 (kierownik: dr hab. Artur Markowski) (2020/37/B/HS3/00554)
2019 - NPRH (kierownik dr hab. Prof. UW Waldemar Czachur)


Najważniejsze publikacje:

Książki

 1. Popek, Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018.
 2. Popek, Władysław hrabia Rey 1817-1887, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.

Artykuły

 1. Popek, ‘Conflicts over common rights to cattle grazing on common lands and manorial properties in Austrian Galicia (1772-1918)’, Rural History: Economy, Society, Culture, Publisher: Cambridge University Press, Editors: Carl Griffin (UK) , Keith D. M. Snell (UK) and Tom Williamson (UK).
  (przyjęta do publikacji; ukaże się w pierwszym numerze w 2021 roku - vol. 32 - Issue 1).
 2. Popek, ‘Forms, functioning and influence of land and forest common rights on society and forest management in the feudal system of Austrian Galicia’, Agricultural History Review, Publisher: British Agricultural History Society, Editor: P. Warde (UK).
  (przyjęta do publikacji; ukaże się w pierwszym numerze w 2021 roku - Issue 69.I).
 3. Popek, ‘Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku’, Galicja. Studia i materiały, vol. 6 (2020).
 4. Popek, ‘Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Galicji na przykładzie wsi Bratkówka i Odrzykoń w XIX wieku’, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, vol. 13/4 (2020).
 5. Popek, ‘Without rights to the right. Analysis of conflicts and regulations of common rights of the Rymanów townsmen in the second half of the 19th century’, UR Journal of Humanities and Social Sciences(przyjęta do publikacji, ukaże się w pierwszym numerze w 2021 roku).

Rozdziały w monografiach

 1. Popek, Prawa służebne w Galicji. Formy praw i proces ich regulacji na przykładzie kolbuszowskiej majętności Tyszkiewiczów i Ruckich [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст., red. T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, T. 5, Lwów-Kraków 2018.
 2. Popek, Funkcjonowanie i wykup praw służebnych miasta Leżajsk w XIX wieku, [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст, red. T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, T. 6, Lwów-Kraków 2020.
 3. Popek, Kolonizacja józefińska w Galicji. Studium na przykładzie wsi Ranischau, [w:] Polska - Słowacja - Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe, red. A. Bonusiak, K. Stukus, D. Haník, J. Popek, Rzeszów 2014.
 4. Popek, Swój czy obcy? Stosowanie indygenatu w Galicji na przykładzie rodziny Brunickich z Zaleszczyk, [w:] Polacy i ich „sąsiedzi”, red. A. Bonusiak, G. K. Krzeszowski, J. Ślęzak, Rzeszów 2014.
 5. Popek, Miejsce i rola bohaterów regionalnych w wychowaniu patriotycznym, [w:] Wychowywać ale jak?, red. E. Juśko, M. Borys, Tarnów 2012.


Publikacje interaktywne

 1. W poszukiwaniu utraconych praw. Serwituty w Galicji, Warszawa 2019, dostępny na YouTube pod adresem https://youtu.be/nhB-REARif8 oraz stronie internetowej http://easement.eu/
 2. In search of lost privileges. Common rights in Austrian Galicia, Warszawa 2020, dostępny na YouTube pod adresem https://youtu.be/EN6kbITGxsw oraz stronie internetowej http://easement.eu/


Profile badawcze online

 1. https://rzeszow.academia.edu/JoachimPopek
 2. https://www.researchgate.net/profile/Joachim_Popek
 3. https://www.facebook.com/Serwituty-w-Galicji-1233240376843694