dr Joachim Popek

 

 revised_JP (2).jpg [1.35 MB]

 

ORCID:  0000-0002-5015-8231

Email:    [email protected]

Nr tel:    607 569 740

Strona:  http://www.serwituty-easements.eu

Zakład   Historii Gospodarczej i Społecznej

 

 

Biogram:

Studia magisterskie ukończyłem w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2012 roku broniąc pracę poświęconą działalności publicznej i ziemiańskiej Władysława hrabiego Reya w XIX wieku (potomka Mikołaja Reya z Nagłowic). W tym samym roku podjąłem studia doktoranckie w zakresie Historii na Uniwersytecie Rzeszowskim, w trakcie których koncentrowałem się na badaniach w archiwach i bibliotekach lwowskich. Rozprawę doktorską nt. „Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku (1802-1894)” obroniłem w marcu 2017 roku. W tym samym roku, zostałem laureatem pierwszej edycji konkursu Sonatina 1, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt badawczy dotyczący kwestii konfliktów o prawa służebne w Galicji, realizowałem na Wydziale Historii (wcześniej Instytut Historyczny/Wydział Historii) Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2017-2020, w ramach którego byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowego. Po ukończeniu projektu, w listopadzie 2020 roku otrzymałem zatrudnienie w Instytucie Historii Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W maju 2021 roku zostałem laureatem konkursu SONATA 16, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, który pozwoli na kontynuację badań nad galicyjskimi służebnościami gruntowo-leśnymi. Projekt, pt. „Uwikłani we wspólne prawa. Wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na przemiany społeczno-gospodarcze w Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku” jest realizowany w Kolegium Nauk Humanistycznych UR w latach 2021-2024.


Zainteresowania badawcze:

 1. Historyczny GIS (geographic inforamtion system)
 2. Wspólnoty gruntowe (commons), tj. prawa służebne i grunty wspólne
 3. Wtórne poddaństwo na ziemiach polskich i w Europie Środkowo-Wschodniej
 4. Dobra kameralne w Galicji i proces ich wyprzedaży w XVIII i XIX wieku
 5. Kolonizacja józefińska w Galicji
 6. Historia środowiska (environmental history)
 7. Działalność polityczna i gospodarcza ziemiaństwa galicyjskiego


Projekty badawcze - kierownik

 1. Projekt badawczy SONATA 16 finansowany z Narodowego Centrum Nauki
  Tytuł: „Uwikłani we wspólne prawa. Wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na przemiany społeczno-gospodarcze w Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku”
  Nr rejestracyjny: 2020/39/D/HS3/01298
  Źródło(a) finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Kwota:   308 549   PLN
  Podmiot realizujący: Uniwersytet Rzeszowski; Kolegium Nauk Humanistycznych
  Okres realizacji: 2021 - 2024
  Opis projektu - klik

 2. Projekt badawczy SONATINA 1 finansowany z Narodowego Centrum Nauki
  Tytuł: „Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej”
  Nr rejestracyjny: 2017/24/C/HS3/00129
  Źródło(a) finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Kwota:   523 379   PLN
  Podmiot realizujący: Uniwersytet Warszawski; Wydział Historii
  Okres realizacji: 2017 - 2020

 3. Projekt badawczy w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”
  Tytuł: „Natural resources as a basis for human existence. The meaning of land and forest common rights in the everyday life of peasants in Austrian Galicia”
  Nr rejestracyjny: BOB-661-344/2020
  Źródło(a) finansowania: Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Warszawski
  Kwota:   4 000   PLN
  Podmiot realizujący: Uniwersytet Warszawski; Wydział Historii
  Okres realizacji: 2020

 4. Projekt badawczy finansowany przez Fundację Lanckorońskich
  Tytuł: „Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku”
  Nr rejestracyjny: No. 228/2018
  Źródło(a) finansowania: Fundacja Lanckorońskich
  Kwota:   11 000   PLN
  Podmiot realizujący: Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
  Okres realizacji: 2018


Projekty badawcze - wykonawca

2022 - 2023 - Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza: Platforma Badawcza „Seminarium geohistorii Galicji (1772-1918)”, kierownik dr hab. Prof. UJ Tomasz Kargol, nr projektu H.1.5.2021
2021 - 2024 - Narodowe Centrum Nauki - Opus 19 (kierownik: dr hab. Artur Markowski) (2020/37/B/HS3/00554)
2019 - NPRH (kierownik dr hab. Prof. UW Waldemar Czachur)

Pełnione funkcje

 1. Dyrektor Europejskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konwergencją Kulturową Pogranicza
 2. Kierownik Pracowni Humanistyki Cyfrowej
 3. Członek Rady Młodych Naukowców Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wybrane publikacje

Książki

 1. Popek J., Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018.
 2. Popek J., Władysław hrabia Rey 1817-1887, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.

Artykuły

 1. Popek J., ‘Conflicts over common rights to cattle grazing on common lands and manorial properties in Austrian Galicia (1772-1918)’, Rural History: Economy, Society, Culture, Publisher: Cambridge University Press, Editors: Carl Griffin (UK) , Keith D. M. Snell (UK) and Tom Williamson (UK), vol. 32, Issue 1 (2021). Dostęp Open Access - klik
 2. Popek J., ‘Forms, functioning and influence of land and forest common rights on society and forest management in the feudal system of Austrian Galicia’, Agricultural History Review, Publisher: British Agricultural History Society, Editor: P. Warde (UK), vol. 69, Issue I (2021). Dostęp Online - klik
 3. Popek J., ‘Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku’, Galicja. Studia i materiały, vol. 6 (2020). Dostęp Open Access - klik
 4. Popek J., ‘Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Galicji na przykładzie wsi Bratkówka i Odrzykoń w XIX wieku’, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, vol. 13/4 (2020). Dostęp Open Access - klik
 5. Popek J., ‘Without rights to the right. Analysis of conflicts and regulations of common rights of the Rymanów townsmen in the second half of the 19th century’, UR Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 18, Issue 1 (2021). Dostęp Open Access - klik

Rozdziały w monografiach

 1. Popek J., Prawa służebne w Galicji. Formy praw i proces ich regulacji na przykładzie kolbuszowskiej majętności Tyszkiewiczów i Ruckich [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст., red. T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, T. 5, Lwów-Kraków 2018.
 2. Popek J., Funkcjonowanie i wykup praw służebnych miasta Leżajsk w XIX wieku, [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст, red. T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, T. 6, Lwów-Kraków 2020.
 3. Popek J., Kolonizacja józefińska w Galicji. Studium na przykładzie wsi Ranischau, [w:] Polska - Słowacja - Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe, red. A. Bonusiak, K. Stukus, D. Haník, J. Popek, Rzeszów 2014.
 4. Popek J., Swój czy obcy? Stosowanie indygenatu w Galicji na przykładzie rodziny Brunickich z Zaleszczyk, [w:] Polacy i ich „sąsiedzi”, red. A. Bonusiak, G. K. Krzeszowski, J. Ślęzak, Rzeszów 2014.
 5. Popek J., Miejsce i rola bohaterów regionalnych w wychowaniu patriotycznym, [w:] Wychowywać ale jak?, red. E. Juśko, M. Borys, Tarnów 2012.

Publikacje interaktywne

 1. Uwikłani we wspólne prawa [Entangled in common rights], Rzeszów 2021, dostępny pod adresem https://youtu.be/tLG6WNig9uw
 2. W poszukiwaniu utraconych praw. Serwituty w Galicji, Warszawa 2019, dostępny na YouTube pod adresem https://youtu.be/nhB-REARif8 oraz stronie internetowej http://easement.eu/
 3. In search of lost privileges. Common rights in Austrian Galicia, Warszawa 2020, dostępny na YouTube pod adresem https://youtu.be/EN6kbITGxsworaz stronie internetowej http://easement.eu/

Profile badawcze online

 1. https://rzeszow.academia.edu/JoachimPopek
 2. https://www.researchgate.net/profile/Joachim_Popek
 3. https://www.facebook.com/Serwituty-w-Galicji-1233240376843694