Biblioteka Instytutu Archeologii

mgr Beata Żukowicz

ul. Moniuszki 10
35-015 Rzeszów
pokój nr 6

tel.: +48 17 872 15 82
email: [email protected]

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

Biblio­teka prze­chodzi na waka­cyjny tryb pracy od początku lipca do końca wrze­śnia br.

WAŻNA INFORMACJA!

Biblioteka Instytutu Archeologii UR NIECZYNNA do 29 listopada
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. Biblioteka Instytutowa jest
nieczynna dla Czytelników w okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z pracownikiem Biblioteki za pośrednictwem
drogi elektronicznej lub telefonicznie.

Kontakt : [email protected],  [email protected]

tel. 17 872-15-82 / pok. nr 6

 

Informacje ogólne

        Zbiory udo­stęp­niane są przez cały rok aka­de­micki pra­cow­nikom i stu­dentom Insty­tutu Arche­ologii UR. Osoby spoza Insty­tutu mogą sko­rzy­stać na miejscu w Czy­telni, po wcze­śniej­szym oka­zaniu doku­mentu poświad­cza­ją­cego toż­sa­mość.

        Księ­go­zbiór ma cha­rakter spe­cja­li­styczny, zawiera książki i cza­so­pisma (kra­jowe i zagra­niczne) o tema­tyce arche­olo­gicznej, obej­mu­jące obszary Polski i Europy. Dodat­kowo księ­go­zbiór wzbo­ga­cają publi­kacje z muzeologii, antro­po­logii, geo­logii, historii sztuki, etno­logii.
         Czy­tel­nicy mają zarówno dostęp do Inter­netu jak i do spe­cja­li­stycznej bazy cza­so­pism z zakresu nauk ścisłych i spo­łecz­nych.
          Biblio­te­karz, z wykształ­cenia arche­olog, zapewnia pro­fe­sjo­nalną obsługę i pomoc w poszu­ki­waniu literatury.