Informacja w sprawie decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021

 

Terminy posiedzenia Doktoranckich Komisji Stypendialnych ds. rozpatrzenia wniosków przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej oraz stypendium doktoranckiego

 

Na stronie Biura Kolegium Nauk Humanistycznych https://ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/doktorant-knh/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania dostępny jest Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim wraz z załącznikami, a także punktacja osiągnięć przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Termin:

  • Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie stypendium doktoranckiego należy złożyć do 30.10.2020 r.
  • Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie może być podstawą otrzymania stypendium.

Zasady składania wniosków:

  • Wnioski wraz załącznikami należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Biura Kolegium Nauk Humanistycznych. Wniosek należy przed złożeniem zarejestrować w Wirtualnej Uczelni.
  • W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.

Wnioski proszę przesłać na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Pok.31

Załączniki:

  • Do wniosku doktorant dołącza stosowane dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia w ramach poszczególnych kryteriów. Wnioski i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń i innych dokumentów urzędowych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez wnioskodawcę w drodze oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  • Wniosek niekompletny nie może być podstawą otrzymania stypendium.
  • W przypadku, gdy doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego, załączniki potwierdzające te same osiągnięcia deklarowane w obu wnioskach dołącza tylko raz.
  • Dopuszcza się złożenie kopii/skanów/zdjęć dokumentów niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem. Do wniosku należy wówczas dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
  • W przypadku przesłania kopii/skanów/zdjęć dokumentów, doktorant jest zobowiązany dostarczyć do Biura oryginały dokumentów (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Prorektora ds. Kolegium.