Kandydat na studia jest zobowiązany do złożenia kompletu niżej wymienionych dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
 • Poświadczona przez UR za zgodność z oryginałem kopia:  
  • świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu, o którym mowa w  69 ust. 2 ustawy PSWiN  - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie,
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych -  w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia;
 • Jedna aktualna fotografia kandydata (zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45 mm) oraz jedna w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, rozmiar zdjęcia - do 3 MB, wymiary zdjęcia - 492 x 633 px, format - JPG.);
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych -  w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
 • Oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie - w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
 • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego - w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym;
 • Inne dokumenty określone w części szczegółowej uchwały rekrutacyjnej lub w odrębnych przepisach (np.: zaświadczenie o średniej z toku studiów I stopnia, suplement do dyplomu).

 

UWAGA!

 • Dokumenty dostarczają jedynie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia.
 • Dokumenty przyjmowane są przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne w formie tradycyjnej, w terminie i miejscu wskazanym na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK. Przesyłanie dokumentów drogą pocztową jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właściwym Kolegialnym Zespołem Rekrutacyjnym.
 • Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.