Na Uniwersytecie Rzeszowskim studia prowadzone są w języku polskim. W ofercie kierunków w języku obcym posiadamy kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim.  W rekrutacji na ten kierunek mogą brać udział zarówno cudzoziemcy jak i Polacy, którzy posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Zasady rekrutacji:

Kierunek studiów - lekarski prowadzony w języku angielskim
Poziom studiów - 6 letnie jednolite studia magisterskie
Forma studiów - stacjonarne, studia płatne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia na poziomie rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - na poziomie rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

UWAGI:

  1. O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt. rankingowych z  przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego.
  2. Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim zobowiązani są do przedłożenia odpowiednio certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 80%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.
  3. Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim mającej na celu sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa z zakresu przedmiotów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i elementarnego słownictwa medycznego oraz ocenę motywacji do studiowania medycyny. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego.
  4. W przypadku ilości kandydatów uniemożliwiającej przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa, o którym mowa powyżej, może odbyć się w formie pisemnego testu. W uzasadnionych przypadkach dotyczących cudzoziemców możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Decyzję w sprawie dopuszczenia do internetowej rozmowy kwalifikacyjnej podejmuje przewodniczący Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.


**załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. 2019 poz. 1552)

English version: English Division MD program in medicine.