Kierunek studiów - zdrowie publiczne
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunkach: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, położnictwo, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, dietetyka oraz kierunek lekarski.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia - waga: 0,7.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia - waga: 0,3.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.