Kierunek studiów - wychowanie fizyczne
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.