Kierunek studiów - technologia żywności i żywienie człowieka
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich takich kierunków jak: technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności lub innych związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz innych związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia.
Dla absolwentów kierunków studiów innych niż wymienione powyżej: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, opartej na zagadnieniach kierunkowych do egzaminu inżynierskiego dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego przez UR.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia ocen z toku studiów.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.