Kierunek studiów - sztuki wizualne
Poziom studiów- II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  1. Portfolio

- złożenie portfolio w formie katalogu z fotografiami min. 20 prac z różnych dziedzin artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, film, animacja, grafika artystyczna i projektowa i inne). 

Portfolio, należy przygotować w formie elektronicznej (np. plik PDF, prezentacja w Power Point, spakowane w formacie 7-Zip, WinRAR, WinZip).

Film i animacje należy udostępnić jako link do strony, gdzie można je oglądnąć lub pobrać.

Prace muszą być podpisane (imię nazwisko, technika, rzeczywisty rozmiar pracy oraz rok wykonania).

Format prac dowolna. Plik z portfolio nie może przekroczyć 50 MB. Powyżej 50 MB można wysłać linka np. z chmury google. (przy wysyłaniu linka proszę udostępnić plik do pobrania).  

Portfolio należy wysłać na adres mailowy: [email protected] do dnia 10 lipca 2022 r. (do godz. 23.59)

  1. Rozmowa kwalifikacyjna

- rozmowa na temat własnej twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury zostanie przeprowadzona zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej.

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji:

- dorobek artystyczny - 8 pkt.

- rozmowa kwalifikacyjna - 7 pkt

Warunkiem przyjęcia portfolio do oceny przez Centralną Komisję Rekrutacyjną jest podpisanie oświadczenia o autorstwie przesłanych prac.

Stosuje się następującą skalę punktów:

- Portfolio: od 0 do 15 punktów,

- rozmowa kwalifikacyjna: od 0 do 15 punktów.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.