Kierunek studiów - studia europejskie
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych z dyscyplin naukowych: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, nauki teologiczne, nauki o kulturze fizycznej.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.