Kierunek studiów - pedagogika
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika oraz wybranych kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych takich jak: nauki o rodzinie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, socjologia.

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia ocen z toku studiów.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.