Kierunek studiów - ochrona środowiska
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich*), jednolitych magisterskich na kierunku ochrona środowiska lub kierunkach pokrewnych**, oraz innych kierunkach, w których zdefiniowane efekty uczenia się zostały odniesione do dziedziny nauk rolniczych.
Dla kandydatów po innych, nie wymienionych niżej kierunkach, wymagany jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia. Oceny zgodności treści programowych kierunków nie wymienionych na powyższej liście dokonywać będzie zespół programowy kierunku ochrona środowiska, indywidualnie dla każdego kandydata.
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Zespołu Programowego opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Kandydat po studiach licencjackich zobowiązany będzie do uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji  odpowiadających 30 punktom ECTS. Po rekrutacji przedmioty do uzupełnienia będą wskazywane przez zespół programowy kierunku, indywidualnie dla każdego studenta. 

** ekologia i środowisko; biomonitoring; ochrona zasobów przyrodniczych; biologia, oceanografia, biotechnologia; mikrobiologia; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym; zarządzanie zasobami przyrody; ekomiasto, zarządzanie zasobami Ziemi; ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego; jakość i bezpieczeństwo środowiska; zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu; rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria sanitarna; inżynieria ekologiczna; inżynieria i ochrona środowiska; inżynieria i monitoring środowiska; inżynieria kształtowania środowiska, gospodarka przestrzenna; inżynieria geoprzestrzenna; geografia i gospodarka przestrzenna; gospodarka i rozwój zrównoważony; geomonitoring; odnawialne źródła energii; ekologiczne źródła energii; inżynieria i gospodarka wodna; inżynieria odnawialnych źródeł energii; ekoenergetyka; ekobiznes, architektura krajobrazu, turystyka i rekreacja; oraz innych kierunków o podobnych treściach programu studiów. 

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.