Kierunek studiów - mechatronika
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia lub równorzędnych np. Bachelor's degree lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunków: mechatronika, inżynieria materiałowa, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria bezpieczeństwa oraz informatyka.
Średnia ze studiów dla absolwentów innych kierunków studiów z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.
Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej dla absolwentów kierunków studiów z innej dziedziny niż nauki inżynieryjno-techniczne.
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny - ocena z lektoratu z ostatniego semestru studiów I stopnia.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.