Kierunek studiów - matematyka
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.
Dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki - zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela, w szczególności ogólne przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (tj. zaliczenie przedmiotów: psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki, emisja głosu oraz praktyk zawodowych w wymiarze godzin i liczbie ECTS określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla grup zajęć: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (B) i podstawy dydaktyki i emisja głosu (C)).
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka.
Dla absolwentów innych kierunków studiów - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia, opartej na zagadnieniach do egzaminu licencjackiego dla kierunku matematyka prowadzonego przez UR.
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów I stopnia dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.