Kierunek studiów - logistyka w sektorze rolno-spożywczym
Poziom studiów - studia II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla dziedziny nauk rolniczych.
Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dziedzinie nauk rolniczych - wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z kierunków, po których kwalifikacja jest przeprowadzana na podstawie oceny z dyplomu

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.