Kierunek studiów- lingwistyka stosowana
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku.

Kandydaci na studia II stopnia, którzy nie ukończyli studiów filologicznych I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana powinni posiadać udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B2 oraz angielskiego na poziomie minimum C1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna z toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Uwagi:

Certyfikaty językowe i dokumenty poświadczające biegłość językową

  • Język angielski:

C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency [CPE], International English Language Testing System (IELTS), City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International, Pearson Test of English General, Pearson Test of English Academic, Education Development International (EDI) oraz Test of English as a Foreign Language TOEFL, certyfikaty British Council i równoważne.

  • Język niemiecki:

Zertifikat Deutsch (ZD; ÖSD), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Oberstufe Deutsch (OD), Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe (ÖSD-Mittelstufe), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWDI), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Deutsches Sprachdiplom I lub II (DSD I/II), TELC, certyfikaty Goethe Institut, Österreich Institut, CEIG, DAAD i równoważne.

Poziom biegłości może zostać określony także na podstawie jednego z dokumentów wymienionych w następujących aktach prawnych:

- załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej,

- załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200) „Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego”.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.