Kierunek studiów - komunikacja międzykulturowa
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej. Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

Dla kandydatów kierunków studiów innych niż komunikacja międzykulturowa oraz relacje międzykulturowe, ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencję kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i problematyki komunikacji społecznej.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.