Kierunek studiów- jazz i muzyka rozrywkowa
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny**

** w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.

Wymagania wstępne /kompetencje oczekiwane od kandydatów Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz dysponować adekwatną wiedzą i umiejętnościami.

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.1
Egzamin wstępny
 1. Specjalność: wykonawstwo instrumentalne - trąbka, saksofon, flet, puzon, skrzypce, gitara, gitara basowa, kontrabas, fortepian, perkusja.2
 2. Specjalność: wykonawstwo wokalne3
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Liczba punktów uzyskana z egzaminu specjalnościowego (instrument/wokal).

Ocena przeliczana jest na punkty następująco:

 • bardzo dobry (5,0) - 5 pkt
 • dobry plus (4,5) - dobry (4,0) - 4 pkt
 • dostateczny plus (3,5) - dostateczny (3,0) - 3 pkt

2  Egzamin wstępny na specjalność wykonawstwo instrumentalne:

Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja

Sprawdzian dyspozycji słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem. 0-15
Egzamin z instrumentu
 1. Obowiązkowe przygotowanie formy bluesa.
 2. Obowiązkowe przygotowanie utworu w wolnym tempie - ballady.
 3. Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu odmiennego stylistycznie pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej.
0-70

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki ( w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

 0-10

Uwagi w odniesieniu do egzaminu z instrumentu

 1. Wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat
 2. Obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.
 3. Dla specjalności perkusja, obowiązkowe przygotowanie jednej etiudy werblowej ze zbioru: John (Jack) S. Pratt's - "14 Modern Contest Solos for Snare Drum".

3 Egzamin wstępny na specjalność wykonawstwo wokalne:

Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja

Egzamin wokalny

 1. Obowiązkowe przygotowanie standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” lub formy bluesa.
 2. Obowiązkowe przygotowanie utworu z polskim tekstem.
 3. Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu, odmiennego stylistycznie, pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej.
 4. Obowiązkowe przygotowanie czterech standardów: Lulaby of Birdland, Just Friends, Body and Soul, Angel Eyes.
0-85
Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej) 0-10

Uwagi w odniesieniu do egzaminu wokalnego

 1. Wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat
 2. Obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.
 3. Obowiązkowe przygotowanie czterech standardów- wybór i wykonanie wyłącznie na prośbę komisji egzaminacyjnej.
 4. Uczelnia nie zapewnia akompaniatora, dopuszcza się możliwość prezentacji z własną sekcją rytmiczną, akompaniatorem lub z przygotowanym podkładem w postaci pliku „wave”, „mp3” lub płyty CD o dobrej jakości.  Kandydat zobowiązany jest, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, powiadomić Komisję Rekrutacyjną, jaką formę prezentacji wybiera.
 5. Kandydat ma obowiązek przedłożyć przed egzaminem aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

Uwagi:

 • Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.
 • Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów. Z każdej części składowej egzaminu praktycznego kandydat powinien otrzymać co najmniej 5 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

 

Termin  egzaminu:  14 lipca 2022 r.

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.