Kierunek studiów - inżynieria materiałowa
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata
Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria medyczna, mechatronika, systemy diagnostyczne w medycynie oraz fizyka techniczna.
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia - dla absolwentów innych kierunków studiów.
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.