Kierunek studiów - historia
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree z kierunków wchodzących w obszar nauk humanistycznych i społecznych.
W przypadku kandydatów planujących uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie wymagane jest zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.
W szczególności kandydat powinien posiadać ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz z zakresu podstaw dydaktyki, a także częściowe przygotowanie z zakresu dydaktyki historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z toku studiów w ramach studiów I stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.