Fizyka

Kierunek studiów - fizyka
Poziom studiów - II stopnia (4 semestry, po studiach licencjackich)
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Wymagania wstępne:
Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.
Kompetencje oczekiwane od kandydata:
Wiedza oraz umiejętności z zakresu: fizyki ogólnej, mechaniki teoretycznej, mechaniki kwantowej, fizyki atomowej i molekularnej.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Dla absolwentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria materiałowa, mechatronika, inżynieria medyczna i inżynieria bezpieczeństwa - ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.
Dla absolwentów innych kierunków studiów - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów - dla absolwentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria materiałowa, mechatronika, inżynieria medyczna i inżynieria bezpieczeństwa.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.

Zapisz się do newslettera