Kierunek studiów - fizyka
Poziom studiów - II stopnia (3 semestralne)
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata
Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Dla absolwentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria materiałowa, mechatronika, inżynieria medyczna i inżynieria bezpieczeństwa - ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.
Dla absolwentów innych kierunków studiów - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia. Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów - dla absolwentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria materiałowa, mechatronika, inżynieria medyczna i inżynieria bezpieczeństwa.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.