Kierunek studiów - filozofia
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata
Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree z dowolnego obszaru nauk.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów z wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.