Kierunek studiów - filologia rosyjska
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - studia stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia rosyjska (a także lingwistyka stosowana z wiodącym językiem rosyjskim; rosjoznawstwo; studia wschodnie, międzywydziałowa słowiańszczyzna wschodnia; język i kultura Rosji bądź innych kierunków studiów o zbliżonym programie), którego absolwenci mają potwierdzoną znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2+ (np. suplement, zaświadczenie o osiągniętych efektach kształcenia/uczenia się) lub posiadają certyfikat znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2+.
W przypadku absolwentów kierunków, w których programie nie ma języka rosyjskiego i nieposiadających certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, gramatyki i literatury rosyjskiej.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Ocena na dyplomie.
W przypadku absolwentów kierunków, w których programie nie ma języka rosyjskiego i nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego, kryterium kwalifikacyjnym jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia ocen z toku studiów I stopnia.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.