Kierunek studiów - filologia polska
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

O przyjęcie na studia na kierunku filologia polska o specjalności edytorstwo lub asystent kadr zarządzających i elit politycznych mogą się ubiegać absolwenci filologii polskiej, polonistyki stosowanej, neofilologii, historii i edytorstwa oraz innych kierunków humanistycznych, przypisanych do dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo lub nauki o kulturze i religii.

Dla absolwentów kierunków studiów innych niż filologia polska oraz edytorstwo, ubiegających się o przyjęcie na filologię polską o specjalności edytorstwo, warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata z literatury i kultury polskiej oraz poprawności językowej.

Na studia o specjalności nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku filologia polska/polonistyka  i posiadają zrealizowaną część efektów uczenia się określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela, w szczególności mają ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz częściowe przygotowanie z zakresu dydaktyki języka polskiego.

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego).

W przypadku absolwentów kierunków studiów innych niż filologia polska oraz edytorstwo, ubiegających się o przyjęcie na filologię polską o specjalności edytorstwo, kryterium kwalifikacyjnym jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia ocen z toku studiów.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.