Kierunek studiów - filologia germańska
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Specjalność nauczycielska:
Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska na specjalności nauczycielskiej. Kandydat wykazuje znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, posiada wiedzę (na poziomie studiów I stopnia filologii germańskiej) z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalności magisterskiej. Jeżeli kandydat chce uzyskać uprawnienia do nauczania języka niemieckiego wymagane jest zrealizowanie na studiach I stopnia części standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, m.in. przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (blok B), przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (blok C) oraz częściowe przygotowanie z zakresu dydaktyki języka niemieckiego. W przypadku braku wymaganej liczby godzin lub punktów ECTS kandydat będzie zobligowany do realizacji wyznaczonych różnic programowych.

Specjalność translatoryczna:
Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana (z wiodącym językiem niemieckim).

Absolwent studiów I stopnia na innym kierunku filologicznym posiadający certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, posiada wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalności magisterskiej - w tym językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Posiada elementarne umiejętności translatorskie adekwatnie do wybranej specjalności: język polski - język niemiecki.

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Specjalność nauczycielska: Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska, specjalność nauczycielska.
Specjalność translatoryczna: Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana.

Oceny przeliczane są na podstawie następujących zasad:

bardzo dobry - 50 pkt

dobry plus - 45 pkt

dobry - 40 pkt

dostateczny plus - 35 pkt

dostateczny - 30 pkt

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba  kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia ocen z toku studiów I stopnia.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.