Kierunek studiów - filologia angielska
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana (z językiem angielskim jako wiodącym), lub na innym kierunku neofilologicznym, przy czym w tym wypadku kandydat powinien posiadać dodatkowo certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.
Specjalność nauczycielska: wymagane jest, aby kandydat miał zrealizowane pełne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (blok B) w wymiarze przewidzianym w standardzie kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MNiSW z 25.07.2019, Dz.U. z 2019r., poz. 1450), przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (blok C) oraz częściowe przygotowanie z zakresu dydaktyki języka angielskiego. W przypadku braku wymaganej liczby godzin lub punktów ECTS, kandydat będzie zobowiązany do uzupełnienia wyznaczonych różnic programowych.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Średnia ocen z toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów.
Specjalność nauczycielska: wymagane jest, aby kandydat na studiach I stopnia lub studiach podyplomowych zrealizował pełne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Ocena z ostatniego egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego lub z przedmiotu Pisanie (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego) na studiach I stopnia.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.