Kierunek studiów - ekonomia
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów. Preferowane kierunki studiów: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i pokrewne z dziedziny nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne) oraz ścisłych (matematyka, informatyka).
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie przez współczynnik:
  • 1,8 dla absolwentów kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickim,
  • 1,7 dla absolwentów kierunku finanse i rachunkowość o profilu ogólnoakademickim,
  • 1,6 dla absolwentów kierunku ekonomia o profilu praktycznym,
  • 1,5 dla absolwentów kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym,
  • 1,0 dla pozostałych kierunków o profilu ogólnoakademickim i praktycznym.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.