Kierunek - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.  Wiedza i umiejętności  z zakresu edukacji muzycznej, ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz wiedza z zakresu podstaw dydaktyki nauczania muzyki na poziomie studiów I stopnia.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. 1
 2. Sprawdzian praktyczny. 2

 3. Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu edukacji muzycznej oraz wiedzy o kulturze (punktacja: 0-6)
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia arytmetyczna z toku studiów.

Ocena przeliczana jest na punkty następująco:

 • bardzo dobry - 5 pkt
 • dobry plus, dobry - 4 pkt
 • dostateczny plus, dostateczny - 3 pkt

2   W skład sprawdzianu praktycznego wchodzi:

 • Sprawdzian umiejętności słuchowych: śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków, przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych - 0-10 pkt.
 • Sprawdzian umiejętności głosowych: Zaśpiewanie jednej arii lub pieśni - 0-10 pkt.
 • Sprawdzian umiejętności manualnych: dyrygowanie jednym, wybranym  utworem z literatury chóralnej - 0-10 pkt.
 • Gra na fortepianie: wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze - od baroku do współczesności - 0-10 pkt.

Uwagi:

 • Kandydat jest zobligowany co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej nuty utworów wybranych do dyrygowania i emisji głosu.
 • Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej  1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

 

Termin  egzaminu:  15 lipca 2022 r.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.