Kierunek studiów- administracja
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata
Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja lub dyplom ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach pokrewnych: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, europeistyka, historia, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.